Jak wygląda prawidłowy montaż płyt falistych Eurofala: porady

11.07.2012

Płyta Eurofala jest używana jako pokrycie dachowe, elewacyjne oraz wykończeniowe różnych typów budynków, począwszy od mieszkalnych i obiektów reprezentacyjnych, przez budynki użyteczności publicznej do budynków użytkowych, gospodarczych i przemysłowych. Sprawdza się wszędzie tam gdzie ważna jest estetyka i jakość.

KONSTRUKCJA DACHU

Rozstawy łat

W przypadku płyt falistych włóknisto - cementowych EUROFALA, rozróżniamy dwie wartości rozstawu łat dla każdej długości płyty, których wartość zależy od kąta nachylenia połaci dachowej.

 1. instrukcja montażu płyt falistych EuforiaNachylenie połaci dachowej do 40%
 2. instrukcja montażu płyt falistych EuforiaNachylenie połaci dachowej powyżej 40%

Przekroje łat

Najczęściej spotykane przekroje łat wynoszą 38 x 56 mm i właśnie one są polecane przez IZOPOL.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Rozstaw łat wynosi: 1120 x 1875 1120 x 2500

Wymiary płyty (mm)Rozstaw łat (mm)
Nachylenie połaci dachowej do 40%Nachylenie połaci dachowej pow. 40%
1120 x 1250 1050 1100
837,5 862,5 -
1150 1175 -

UWAGA: wyroby o długości powyżej 1500 mm, muszą być mocowane do trzech łat.

Krokwie

Płyty faliste EUROFALA należy układać na dachach zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z dokumentacją budowlaną danego obiektu. Przy remontach prowadzonych na starszych typach dachów o nietypowym rozstawie krokwi, może zajść potrzeba zastosowania krokwi pomocniczej.

Duże połacie dachowe, małe spadki

 1. instrukcja montażu płyt falistych Euforia

  Preferowana odległość pierwszego mocowania płyt falistych EUROFALA przy okapie wynosi 50 mm. W innym przypadku należy skorygować wartość (a).

 2. instrukcja montażu płyt falistych Euforia

  Rozstaw (c) należy dopasować tak aby widoczna część płyt (b) była taka sama na całym dachu.

Przy dużych połaciach dachu, położonych na terenach o intensywnych opadach śniegu lub deszczu (np. góry), oraz przy małych wartościach nachyleniach połaci dachu zawsze należy stosować zakład poprzeczny 200 mm. Jednocześnie przy długości dachu znacznie przekraczającej 40 m (np. 100 m), należy wykonać dylatację pokrycia dachowego. UWAGA: Wyrobów włóknistocementowych nie stosuje się przy nachyleniu dachu poniżej 12°.

Okap i kalenica

IZOPOL zaleca, aby wielkość okapu wykonanego z płyt falstych EUROFALA wynosiła 50 mm. W przypadku konieczności wykonania większego/mniejszego okapu, należy zmienić rozstaw pierwszej pary łat (a) (1). Z powodu narażenia okapu budynku na uszkodzenia mechaniczne, maksymalna długość okapu wykonanego z płyt falistych EUROFALA, niepodpartego łatą wynosi 200 mm W przypadku budynków projektowanych od podstaw (budynki remontowane zależnie od możliwości), należy zwrócić uwagę na wielkość rozstawu między najwyższą łatą, a kalenicą (c), który odpowiednio dobrany zapewni jednakową powierzchnię płyt.

Wentylacja poddasza

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Dzięki kształtowi płyt falistych EUROFALA wentylacja grawitacyjna połaci dachowej zachodzi samoczynnie i przebiega tak jak na rysunku.

Konstrukcje budowlane i dachy przeznaczone do powszechnego stosowania musza uwzględniać i zabezpieczać przed gromadzeniem się szkodliwej wilgoci skroplinowej – czyli posiadać możliwość poprawnej wentylacji.

Za dostateczną i prawidłową wentylację uznaje się taką, której łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych wynosi co najmniej 1/500 łącznej powierzchni zabudowanej. Wskazane jest aby na całej powierzchni połaci dachowej, powietrze wentylujące rozkładało się równomiernie. W wielu przypadkach dzięki kształtowi zastosowanych płyt falistych EUROFALA warunek ten jest spełniony bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Wlot powietrza przy okapie

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Wylot powietrza przy kalenicy

Za pomocą taśmy kalenicowej zastosowanej pod gąsiorami konikalnymi oraz stosując uszczelkę okapową zapobiegamy wnikaniu pod połać dachu deszczu, śniegu... oraz zapewniamy równomierny przepływ powietrza wentylującego w obszarze poddasza.

W przypadku rezygnacji z tego rodzaju rozwiązań, istnieje możliwość wykonania kalenicy wyłącznie z płyt falistych EUROFALA w sposób zapewniający poprawną wentylację dachu. Stosowanie tego rozwiązania preferowane jest dla budynków hodowlanych i gospodarczych.

Jeżeli budynek posiada izolację poddasza (wełna, styropian...) wykonaną na całej jego powierzchni, wówczas należy przyjąć zasadę, że średnia wielkość szczeliny między izolacją cieplną, a płytami falistymi EUROFALA powinna wynosić minimum 50 mm.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Cała połać dachu

Płyty faliste EUROFALA montuje się na łatach/ płatwiach o rozstawie dostosowanym do kąta nachylenia połaci dachowej. Rozstaw łat (a,b) powinien być jednakowy na całej szerokości połaci dachu, a w innym przypadku zmieniamy wyłącznie rozstaw ostatniej łaty przy kalenicy. Odległość (c), i wysokość (h) jest zależna od nachylenia połaci i typu rozwiązania kalenicy.

Przy remontach połaci dachowych z istniejącą konstrukcją nośną poszycia istnieje możliwość indywidualnego doboru większego zakładu poprzecznego (np. 230 mm), co sprzyja obniżeniu kosztów inwestycji (pozostawiamy starą konstrukcję).

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Powłoki dachowe o wysokiej paroprzepuszczalności

W wielu przypadkach izolacja termiczna dachu nie jest wystarczająca i staje się przyczyną dużych strat ciepła oraz penetracji wody skroplinowej/wilgoci. Wraz z zastosowaniem na dachach spadzistych i elewacjach powłok o wysokiej paroprzepuszczalności polecanych przez IZOPOL zapobiega powstawaniu wody kondensacyjnej. Zastosowanie powłok pozwala to na całoroczne "oddychanie" konstrukcji i izolacji dachu jak również poprawia warunki zdrowotne w pomieszczeniach mieszkalnych poddasza. Folia Lenzingtex DO 90 stanowi doskonałą wiatroizolację na elewacjach, a w przypadku dachów spadzistych wentylowanych lub nie, pełni funkcję wodoszczelnej powłoki o wysokiej paroprzepuszczalności. Folia Lenzingtex D) 102/101 jest natomiast doskonałą powłoką wodoszczelną o wysokiej paroprzepuszczalności.

Zabezpieczenia przeciwśniegowe

Zabezpieczenia tego typu mają za zadanie ochronę przebywających pod okapem ludzi oraz elementów wyposażenia dachu znajdujących się poniżej strefy zalegania śniegu/ lodu, poprzez zatrzymanie jego ciężaru na powierzchni dachu i powolne uwalnianie. Usytuowanie płotków przeciwśniegowych określane jest indywidualnie dla każdej inwestycji, a rozstaw wsporników zależny jest od wielkości połaci, kąta nachylenia i strefy klimatycznej.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Systemy komunikacji dachowej

Zamontowanie elementów komunikacji na dachu umożliwia bezpieczne poruszanie się po jego powierzchni i w konsekwencji sprawną pracę np. kominiarza.
Usytuowanie stopni i ław kominiarskich powinno być wykonane w porozumieniu ze stroną zainteresowaną (np. kominiarz) i wg projektu.

UWAGA:
zabrania się chodzenia bezpośrednio na zamontowanych płytach falistych EUROFALA.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Bezpieczeństwo na dachu

W przypadkach pracy, która może spowodować upadek z wysokości osoby wykonujące konstrukcje dachu lub montującej płyty faliste EUROFALA, konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej i zabezpieczeń wymaganych obowiązującymi przepisami.

Środowisko pracy

Jak w przypadku wszelkich innych materiałów budowlanych, bezpieczeństwo podczas obróbki płyt falistych EUROFALA podlega przepisom ustawy o środowisku pracy. Celem tej ustawy jest dążenie do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Stężenie pyłów

Nie ma żadnych szczególnych wymogów dotyczących narzędzi i metod pracy stosowanych przy obróbce wyrobów produkowanych przez IZOPOL. Sposób prowadzenia obróbki musi byc zgodny z obowiązującymi przepisami BHP.

UWAGA

Pył powstały podczas obróbki mechanicznej wyrobów włóknisto-cementowych produkowanych przez IZOPOL klasyfikowany jest jako pył mineralny. Szczególne środki bezpieczeństwa Zabrania się stosowania metod i narzędzi pracy ujemnie wpływających na bezpieczeństwo i zdrowie człowieka. W przypadkach szczególnych (np. praca w pomieszczeniach zamkniętych) konieczne jest stosowanie dodatkowych środków ochrony osobistej, a w szczególności ochrony dróg oddechowych.

NARZĘDZIA

Przegląd narzędzi

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Wybór narzędzia i metody pracy zależy od rodzaju wyrobu i zakresu prowadzonych robót.

Przy pracach prostych wystarczające jest użycie narzędzi ręcznych. Prowadzenie prac na dużych połaciach dachu i bardziej skomplikowanych wymaga stosowania stacjonarnych bądź przenośnych narzędzi elektrycznych.

UWAGA: za pomocą w/w narzędzi dokonuje się również cięcia płyt falistych EUROFALA po przekątnej oraz wzdłuż i poprzek.

OBRÓBKA

Cięcie

W celu ograniczenia pylenia obróbkę mechaniczną należy wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi elektrycznych. Pozostałe na krawędziach płyty zanieczyszczenia należy usunąć natychmiast po obróbce mechanicznej.

Przycinanie narożników

instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Przed montażem na dachu, odpowiednie narożniki płyt muszą być obcięte. Czynność tą wykonuje się w celu uniknięcia zgrubień na stykach narożnikowych i zmniejszenia naprężeń powstających podczas "pracy" płyt na dachu. (1) Czynność tą można wykonać stosując np. nóż traserski, piłkę ręczną lub piłę elektryczną. Kolejność obcinania narożników zależy ściśle od kierunku występowania wiatrów deszczonośnych, a sposób ich obcinania przedstawiony jest na rysunku (2). Ze względu występowania dwóch wielkości zakładu poprzecznego (150 i 200 mm), szerokość cięcia (b) w płytach falistych powinna być równa zakładowi wzdłużnemu (wielkość stała), natomiast długość tego cięcia powinna odpowiadać zakładowi poprzeczenemu (miara zmienna - a) (3). Uwzględniając "pracę" dachu należy dążyć do tego, by odległość między przyciętymi narożnikami płyt wynosiła 4 – 5 mm. UWAGA: dokładne i powtarzalne przycięcie narożnika płyt uzyskuje się wykorzystując jedną z nich jako szablon. Kolejne płyty pobierane z palety nie powinny być obracane wokół własnej osi.

Wiercenie otworów na wkręty

Przed zamontowaniem płyt falistych EUROFALA na dachu, konieczne jest wykonanie otworów montażowych. Otwory o wielkości ø 10 mm wierci się w szczytach 2 i 6 fali, prostopadle do powierzchni dachu od okapu pojedynczo, natomiast w kierunku kalenicy przez zakład dwóch sąsiednich płyt równocześnie w odległości 50 mm od krawędzi płyty. Otwory w płytach falistych można wykonywać wiertarką ręczną albo elektryczną. W obu wypadkach stosuje się wiertło obrotowe z ostrzem z twardego metalu o średnicy 2-3 mm większej niż średnica wkrętu, co pozwala uzyskać niezbędny luz do "pracy" połaci dachowej.
UWAGA: bardzo ważne jest usunięcie zanieczyszczeń i ścinków natychmiast po wywierceniu otworów. UWAGA: w położeniu mocno wysuniętym płyt, przy okapach, wzdłuż szczytów itp. może wystąpić potrzeba wykonania 3, 4, otworów montażowych w jednym rzędzie.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

UKŁADANIE PŁYT

Praca na dachu

Układanie płyt należy wykonywać zachowując wszelkie obowiązujące środki zabezpieczające i zgodnie z przepisami BHP. Przy układaniu pokrycia dachowego z płyt falistych EUROFALA, zaleca się ustawienie 2 drabin zawieszonych na kalenicy budynku.

UWAGA: nawet w przypadku bardzo małego nachylenia dachu nie wolno chodzić po płytach podczas montażu.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Układanie płyt falistych EUROFALA

Kierunek rozpoczęcia układania płyt falistych EUROFALA na dachu jest zawsze przeciwny kierunkowi występowania wiatrów deszczonośnych. Płyty układa się we wszystkich wypadkach prostopadle od okapu do kalenicy. Każda płyta falista w następnych rzędach płyt powinna być równolegle ułożona, a wyrywkowo należy kontrolować czy położenie utrzymane jest w pionie i tej samej płaszczyźnie. Płyty faliste EUROFALA nie można układać bez obcinania narożników i wykonania otworów montażowych. Sposób ten pomimo znacznego obniżenia kosztów robocizny/ montażu spowoduje wystąpienie bardzo dużych naprężeń mogących doprowadzić do zniszczenia zamontowanych wyrobów. Ponad to na połaci dachowej widoczne będą zakłady boczne przesunięte o jedną falę w stosunku do zakłądu poprzecznego.

UWAGA: na wyroby nie prawidłowo zamontowane IZOPOL nie przyznaje gwarancji.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Mocowanie

Płyty faliste EUROFALA mocuje się do konstrukcji drewnianej (wkręty do drewna), metalowej (wkręty samowiercące) oraz innych profili (haki do zawieszania płyt o kształcie dostosowanym do łat). Mocowanie następuje w punktach wcześniej wykonanych otworów montażowych na 2 i 6 grzbiecie fali od okapu pojedynczo, natomiast w kierunku kalenicy przez zakład dwóch sąsiednich płyt równocześnie w odległości 50 mm od krawędzi płyty. Elementy mocujące uzupełnia się stosując kapturki ochronne, a po dokręceniu do łat/płatwi, wkręt należy odkręcić o jeden obrót, dzięki czemu uzyskamy niezbędny luz do "pracy" połaci dachowej.

UWAGA: w położeniu mocno wysuniętym płyt, przy okapach, wzdłuż szczytów itp. może wystąpić potrzeba użycia 3, 4, wkrętów w jednym rzędzie.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

UKŁADANIE PŁYT ŚWIETLIKOWYCH

Magazynowanie

Płyty świetlikowe EUROLUX zabezpieczone są przed działaniem promieni UV. Stosu płyt nie należy wystawiać na słońce - efekt soczewki skupiającej może doprowadzić do zniszczenia płyt. Płyty muszą być magazynowane na równym podłożu, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej i małej wilgotności.

Układanie

Płyty świetlikowe EUROLUX układa się według tych samych zasad odnoszących się do nachylenia połaci dachu, zakładów, rozstawu łat i przycinania narożników, co płyty faliste EUROFALA. Dla płyt świetlikowych EUROLUX układanych na połaciach dachowych krytych płytami falistymi EUROFALA, obowiązują następujące zasady:

 • łączna powierzchnia płyt świetlikowych może wynosić max 15 % powierzchni dachu,
 • łączna powierzchnia przylegających do siebie płyt świetlikowych może wynosić max 15 m2,
 • odległość między płytami świetlikowymi powinna być co najmniej równa rozciągłości największego sąsiedniego świetlika w danym kierunku, choć odległość ta nie musi przekraczać 4,5 m.

UWAGA: płyty świetlikowe EUROLUX układa się zawsze stroną ochronną przed promieniami UV ku górze – informuje o tym naklejka „Sonnen-seite” lub wytłoczony napis PA III – 2.365.

Uszczelnianie zakładów

Fragmenty płyt świetlikowych EUROLUX stykające się z innym materiałem (zakłady poprzeczne/ wzdłużne) należy pokryć białymi paskami pianki polietylenowej lub pomalować na biało. Płyt świetlikowych nie wolno montować na czarnych dachach, pokrytych np. papą.

UWAGA: pod płytami EUROLUX nie wolno montować żadnych materiałów izolacyjnych.

Mocowanie

Płyty świetlikowe EUROLUX, mocuje się do konstrukcji w miejscach wywierconych wcześniej otworów montażowych. Płyty mocujemy na 1, 3, 5 i 7 grzbiecie fali. W przypadkach bardzo niskiego nachylenia połaci dachowej (minimum 7°) i położenia wystającego płyt – okap (maksimum 200 mm), zaleca się mocowanie płyt na każdej fali.

Powierzchnia płyt świetlikowych EUROLUX

Płyty świetlikowe EUROLUX, mocuje się do konstrukcji w miejscach wywierconych wcześniej otworów montażowych. Płyty mocujemy na 1, 3, 5 i 7 grzbiecie fali. W przypadkach bardzo niskiego nachylenia połaci dachowej (minimum 7°) i położenia wystającego płyt – okap (maksimum 200 mm), zaleca się mocowanie płyt na każdej fali.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

WYKOŃCZENIE DETALI

Szczelne detale

W miejscach, gdzie dach należy uszczelnić dodatkowo, np. komin, okno, ściana itp. stosuje się taśmy uszczelniające, wykonując połączenie zapobiegające ściekaniu wody po ścianie pod połać dachu.

Kalenica i naroże

Włóknisto-cementowe gąsiory kątowe i konikalne można stosować do kalenic i naroży montując je tak, jak pokazano na rysunkach 1 i 2. Rozwiązań 3 i 4 nie stosuje się dla naroży. W przypadkach zastosowania taśm uszczelniających, najpierw należy rozwinąć rolkę wzdłuż kalenicy/ naroża, ustawić środek taśmy na linii przecinania się dwóch połaci. Odrywając zabezpieczenie kleju, dociskamy taśmę w górnych falach płyty falistych EUROFALA i modelujemy zgodnie z profilem płyty.

Uwaga: Przy montażu gąsiorów kątowych nie można umieszczać wkrętów bliżej niż 50 mm od krawędzi gąsiora.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Akcesoria kształtowe

Włóknisto-cementowe gąsiory kątowe i konikalne można stosować do kalenic i naroży montując je tak, jak pokazano na rysunkach 1 i 2. Rozwiązań 3 i 4 nie stosuje się dla naroży. W przypadkach zastosowania taśm uszczelniających, najpierw należy rozwinąć rolkę wzdłuż kalenicy/ naroża, ustawić środek taśmy na linii przecinania się dwóch połaci. Odrywając zabezpieczenie kleju, dociskamy taśmę w górnych falach płyty falistych EUROFALA i modelujemy zgodnie z profilem płyty.

Uwaga: Przy montażu gąsiorów kątowych nie można umieszczać wkrętów bliżej niż 50 mm od krawędzi gąsiora.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Rynna koszowa

Wszelkie prace związane z wykończeniem rynny koszowej zaleca się wykonywać obróbką blacharską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Płyty faliste EUROFALA, doprowadza się do rynny koszowej z zakładem wynoszącym co najmniej 60 mm z każdej strony. Odległość między krawędziami płyt zbiegających się połaci dachu wynosi minimalnie 100 mm. Uszczelnienie połaci dachowej wykonuje się stosując klej dekarski.

Rynna koszowa iRynna koszowa

Okap dachu

W przypadku okapu pokrycie dachowe wykonane z płyt falistych EUROFALA można wykonać, tak aby rynna była widoczna lub ukryta. Przy pierwszym sposobie, kiedy rynna jest widoczna niezbędna wentylacja poddasza odbywa się poprzez szczelinę między deskami okapu albo dzięki kształtowi płyt falistych. Natomiast dachy wykonane z płyt falistych z ukrytą rynną zabezpieczają przed spadaniem osuwającego się śniegu pod okap budynku.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Szczyt

Przy szczytach budynków pokrytych płytami falistych EUROFALA można zastosować wykończenie z występem lub bez. W pierwszym przypadku wykończenie szczytu wykonuje się za pomocą włóknisto-cementowej wiatrownicy kątowej zachodzącej na szczyt budynku lub przykrywając szczyt ostatnią falą płyty, wypełniając ostatnią falę płyty pianką. W przypadku rozwiązania bez występu, szczyt można wykonać z wiatrownicy włóknisto-cementowej zachodzącej na szczyt budynku lub płyty zamontowanej tak, aby ostatnia fala przykrywała szczyt budynku, wypełniając ostatnią falę płyty pianką.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia Szczyt instrukcja montażu płyt falistych Euforia Szczyt instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Styk połaci ze ścianą

W zależności od kąta i kierunku wzajemnego przenikania się połaci dachowej ze ścianą budynku, należy wykonać zgodnie z zasadami prac dekarskich obróbkę blacharską, zapewniającą poprawne funkcjonowanie połaci dachowej oraz ruchy części konstrukcyjnej budynku.

Innym sposobem jest wykorzystanie taśm uszczelniających ołowianych/ aluminiowych, posiadających warstwę kleju bitumicznego na całej powierzchni i paski kleju butylowego na brzegach.

Taśmę taką rozwijamy wzdłuż krawędzi ściany i dachu, załamując wstępnie dla ustalenia zakładek. Następnie zdejmujemy ochronę kleju i przyklejamy do ściany. Kolejną czynnością jest uformowanie taśmy na powierzchni płyty falistej EUROFALA, które zaczynamy od szczytu fal. Górną krawędź taśmy zabezpieczamy listwą mocowaną do ściany w taki sposób, aby połowa jej szerokości zakrywała krawędź taśmy. Powstałą szczelinę wypełniamy dekarską masą uszczelniającą.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Obróbka komina

Powyżej komina należy poprowadzić odpływ wody z leżących powyżej płyt falistych EUROFALA na dach poniżej jego wysokości co wykonuje się za pomocą tradycyjnych opierzeń ołowianych i cynkowych. Postępujemy więc analogicznie jak w przypadku opierzenia dach/ściana, ale musimy pamiętać aby odcinki taśmy były 15 cm dłuższe niż ściany komina. Układanie rozpoczynamy od najniższej ściany komina, następnie boki – zawijając górne końce taśmy na najwyższy bok komina. Ostatnią (górną) ścianę obrabiamy na końcu, zawijając końce taśmy w dół na boczne ściany komina. Czynnością wykańczającą jest zamocowanie listwy zabezpieczającej.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Powłoki dachowe o wysokiej paroprzepuszczalności

Układanie pośrednich powłok dachowych o wysokiej paroprzepuszczalności DO 90, DO 102/101, rozpoczynamy od okapu, naciągając powłokę w taki sposób, aby pomiędzy łatami nie występował niepotrzebny „zwis”. W przypadku pełnego deskowania dachu, powłoki układa się od dołu do góry deskowania, zachowując równoległość kolejnych krawędzi powłoki. Przy nachyleniu dachu poniżej 22 stopni zakład podłużny wynosi min. 200 mm, a na pasy łączące należy dodatkowo nanieść taśmę klejącą. Przy nachyleniu dachu powyżej 22° zakład podłużny wynosi od 10 do 15 cm (zgodnie z kolorową nitką). Powłoki mocuje się za pomocą zszywek dekarskich na zewnętrznej części krokwi, a następnie nabija się kontrłaty. UWAGA: montaż powłok polecanych przez IZOPOL bez kontrłat wykonuje się na własną odpowiedzialność. Mocowania między kontrłatami (takery) należy zakryć. Połączenia powłok muszą leżeć na krokwiach i bezwzględnie powinny być połączone taśmą klejącą. Wycinanie otworów (np. do okien, kominów) powinno posiadać formę trapezu, którego górna i dolna krawędź będzie szczelnie umocowana do obramowania danego otworu. Zaleca się wykonanie z odcinka powłoki rynny, posiadającej spadek umożliwiający ewentualny przepływ wody na sąsiednią powierzchnię między krokwiami. W przypadku bardzo dużych uszkodzeń mechanicznych zamontowanej powłoki, należy bezwzględnie zastosować nowy wyrób i zamontować pośrednio zgodnie z instrukcją montażu.

W przypadku wykonania pokrycia dachu z płyt falistych EUROFALA po okresie 6 tygodni od zamontowania powłok dachowych, należy się liczyć ze szkodami wywołanymi działaniem promieni UV - w takim wypadku ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane. W przypadkach występowania ekstremalnych warunków atmosferycznych, zaleca się klejenie połączeń zakładkowych i uszczelnienie kontrłat.

Powłoki dachowe nie spełniają roli ostatecznego pokrycia połaci dachowej.

Bardzo duże uszkodzenia płyt falistych EUROFALA zamontowanych na dachu, muszą być szybko i zgodnie z instrukcją montażu uzupełniane/wymieniane. Prace wykonywane na dachach z wentylacją muszą uwzględniać:

 • zachowanie przestrzeni przepływu powietrza przy okapie,
 • zachowanie przestrzeni wentylacyjnej między powłoką dachową, a izolacją cieplną (pełnym deskowaniem, a ociepleniem) wynoszącą minimum 20 mm,
 • odległość krawędzi powłoki od kalenicy nie może być mniejsza niż 50 mm.

Zabezpieczenia przeciwśnieżne

Po wyznaczeniu niezbędnej ilości/ długości płotków przeciwśnieżnych, wyznaczamy linię równoległą/poziomą do okapu budynku. Następnie od górnej krawędzi drugiej łaty (licząc od okapu) wyznaczamy odległość 240 mm (górna krawędź dodatkowej łaty).

Po zamontowaniu płyty falistej, EUROFALA nakładamy uszczelki i przykręcamy wspornik płotka przeciwśnieżnego (4 x wkręty).

W uchwyty wsporników umieszczamy płotek i zaginając blachę trwale mocujemy. W celu zwiększenia sztywności zestawu, miejsce styku kolejnych płotków mocujemy łącznikiem.

Systemy komunikacji dachowej

Po wyznaczeniu drogi komunikacji dachowej należy w miejscach przeznaczonych do montażu wsporników umieścić dodatkowe łaty. Wykorzystujemy do tego łaty „pod” płytę falistą EUROFALA, dodając łaty powyżej/poniżej w równej odległości 240 mm.

Po zamontowaniu płyty falistej EUROFALA, nakładamy uszczelki i przykręcamy wspornik stopnia/ ławy (4 x wkręty).

W uchwyty wsporników umieszczamy kołyski, ustawiając je tak, aby górna powierzchnia poprzeczki była ustawiona poziomo do powierzchni dachu.

Na tak ustawioną kołyskę nakładamy stopień/ławę wymaganego rozmiaru mocując je trwale śrubami. W celu zwiększenia sztywności zestawu, miejsce styku kolejnych płotków mocujemy łącznikiem.

Wymiana pojedynczej płyty

Sposób montażu płyt falistej EUROFALA pozwala na prostą i nie wymagającą rozbiórki dużej części połaci dachu wymianę uszkodzonej płyty lub zamianę na płytę świetlikową EUROLUX.

W celu wymiany uszkodzonej płyty na dobrą lub płytę świetlikową EUROLUX, należy poluzować wkręty mocujące płytę leżącą powyżej oraz wkręty mocujące sąsiednich płyty w kierunku przeciwnym do montażu.

Następnie usuwamy uszkodzoną płytę i kładziemy dokładnie na nowy wyrób. Na wyrobie dobrym (płycie) zaznaczamy sposób obcięcia narożników i miejsca montażowe, obcinamy płytę i wiercimy otwory. W przypadku wymiany płyty falistej EUROFALA na płytę świetlikową EUROLUX, po usunięciu płyty, zgodnie z instrukcją montażu płyt świetlikowych przygotowujemy (wiercąc otwory montażowe oraz zabezpieczając powierzchnie czarne zakładów) płytę do montażu. Nową płytę EUROFALA/EUROLUX należy umieścić w miejsce wolne i zachowując równoległość jej dolnej/ bocznych krawędzi z płytami sąsiednimi zamocować/uszczelnić wkręcając elementy mocujące.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

ZMIANA FASADY BUDYNKU, DZIĘKI WYKORZYSTANIU PŁYT FALISTYCH EUROFALA

Układanie płyt falistych

Płyty falistych EUROFALA można układać na trzy sposoby 1Równoległy, 2Prostopadły, 3Ukośny w wielu wariantach. W każdym przypadku montaż wyrobów zaczynamy od poziomu gruntu, kierując się do okapu.

We wszystkich przypadkach (montaż z zakładem poprzecznym/ montaż styczny), każda płyta falista w następnych rzędach powinna być ułożona równolegle do sąsiadujących, a wyrywkowo należy kontrolować czy położenie utrzymane jest w pionie/poziomie oraz tej samej płaszczyźnie.

Obróbka

Wszelkie prace prowadzone są z użyciem tych samych narzędzi jak w przypadku montażu płyt falistych EUROFALA na połaci dachowej.

Płyty mocuje się do przygotowanej wcześniej konstrukcji drewnianej lub stalowej.

Przycinanie narożników

W przypadku montażu płyt falistych EUROFALA na fasadzie metodami stycznymi nie obcinamy narożników płyt. W każdym innym przypadku (występowanie zakładu poprzecznego) odpowiednie narożniki płyt powinny zostać obcięte. Czynność tą wykonuje się w celu uniknięcia zgrubień na stykach narożnikowych i zmniejszenia naprężeń powstających podczas „pracy” fasady.

Ze względu na charakter pokrycia fasady (inny kierunek obciążeń płyt, duże siły ścinające) długość i szerokość cięcia poprzecznego jest wielkością stałą.

Uwzględniając „pracę” dachu należy dążyć do tego, by odległość między przyciętymi narożnikami płyt wynosiła 4 – 5 mm.

UWAGA: Podczas prac przy układaniu płyt falistych EUROFALA na fasadzie budynku, istnieje możliwość montażu stycznego bez stosowania zakładu poprzecznego.

W każdym innym przypadku stosujemy wyłącznie zakład poprzeczny wynoszący 150 mm.

UWAGA: dokładne i powtarzalne przycięcie narożnika płyt uzyskuje się wykorzystując jedną z nich jako szablon. Kolejne płyty pobierane z palety nie powinny być obracane wokół własnej osi.

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

instrukcja montażu płyt falistych Euforia

Wiercenie otworów na wkręty

Z powodu innego (kierunek/siła) niż w przypadku dachu, oddziaływania warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr) oraz oddziaływania na elementy mocujące dużych sił ścinających, konieczne jest wykonanie otworów montażowych ø 10 odpowiednio: w 1 i 5 dolinie fali, zgodnie z kierunkiem montażu.

W każdym wypadku otwory wykonujemy prostopadle do powierzchni fasady. W metodach stycznych cztery otwory znajdują się na jednej płycie. W każdym innym przypadku otwory wykonujemy od poziomu gruntu pojedynczo, natomiast w kierunku okapu przez zakład dwóch sąsiednich płyt równocześnie w odległości 50 mm od krawędzi płyty.

Otwory w płytach falistych EUROFALA można wykonywać wiertarką ręczną albo elektryczną. W obu wypadkach stosuje się wiertło obrotowe z ostrzem z twardego metalu o średnicy 2-3 mm większej niż średnica wkrętu, co pozwala uzyskać niezbędny luz do „pracy” fasady budynku.

UWAGA: bardzo ważne jest usunięcie zanieczyszczeń i ścinków natychmiast po wywierceniu otworów.

UWAGA: w położeniu skrajnym płyt falistych EUROFALA (np. narożniki, okapy okienne) zaleca się wykonanie dodatkowych otworów montażowych w odległości 50 mm od krawędzi płyty.

Mocowanie

Mocowanie następuje w punktach wcześniej wykonanych otworów montażowych odpowiednio: w 1 i 5 dolinie fali, zgodnie z kierunkiem montażu.

W metodach stycznych cztery miejsca montażowe znajdują się na jednej płycie. W każdym innym przypadku płyty mocujemy od poziomu gruntu pojedynczo, natomiast w kierunku okapu przez zakład dwóch sąsiednich płyt równocześnie w odległości 50 mm od krawędzi płyty.

Miejsca mocujące uzupełnia się/ uszczelnia się stosując kapturki ochronne, a po dokręceniu do łat/płatwi, wkręt należy odkręcić o jeden obrót, dzięki czemu uzyskamy niezbędny luz do „pracy” fasady budynku.

UWAGA: w położeniu skrajnym płyt falistych EUROFALA (np. narożniki, okapy okienne) zaleca się wykonanie dodatkowych mocowań w odległości 50 mm od krawędzi płyty.

Wykończenie detali

Naroża

Ze względu na kąt (dodatni lub ujemny) rozróżniamy naroża wklęsłe i wypukłe.Sposoby wykończenia poszczególnych typów naroży, przy zastosowaniu płyt falistych EUROFALA na fasadzie budynku, przedstawione są w materiałach szczegółowych.

Miejsca szczególne

Wszelkie miejsca nietypowe w fasadzie budynku, wymagające starannej obróbki (np. okapy okienne, otwory drzwiowe...) są wykańczane prawidłowo wykonaną obróbką blacharską. Rozwiązania miejsc szczególnych w fasadzie dla poszczególnych typów układania płyt falistych EUROFALA przedstawione są w materiałach szczegółowych.

OD PŁASKIEGO DACHU KRYTEGO PAPĄ DO DACHU SKOŚNEGO KRYTEGO PŁYTAMI FALISTYMI EUROFALA

Konstrukcja dachu

Płaski dach kryty papą może w większości wypadków stać się podstawą nowej konstrukcji dachowej. Nowe krokwie montuje się do istniejących belek w sposób zapewniający odpowiednią wytrzymałość dachu. Łacenie i montaż płyt falistych EUROFALA odbywa się tak, jak przy nowym dachu.

Izolacja i wentylacja

W tego rodzaju konstrukcjach dachu wykonuje się ocieplenie oraz zapewnia odpowiednią wentylację. W niektórych przypadkach, ocieplenie poddasza można wykonać bezpośrednio na starym pokryciu papą, które zaczyna pełnić rolę paroszczelnej bariery. Rodzaj ocieplenia powinien być starannie dobrany i wykonany.

OD STAREJ KONSTRUKCJI DACHU DO PODDASZA UŻYTKOWEGO Z WYKORZYSTANIEM PŁYT FALISTYCH EUROFALA

Konstrukcja dachu

Najszybszym i najbardziej rozsądnym sposobem rozwiązania takiego zadania jest zwykle usunięcie istniejącej konstrukcji dachowej przed utworzeniem nowej. Ryzyko powstania szkód spowodowanych wnikającą wilgocią do wnętrza podczas wykonywania prac można zmniejszyć przez pozostawienie istniejącej konstrukcji i wykorzystanie jej jako podparcie do np. plandeki. W przypadku poddasza użytkowego należy między nowymi krokwiami utworzyć nową warstwę belek stropowych. Konstrukcję wykonujemy zgodnie z wymogami kodeksu budowlanego. Następnie do nowych belek mocuje się stopy wiązarów. Po wzniesieniu konstrukcji jętkowej i ułożeniu nowego pokrycia dachu z płyt falistych EUROFALA można odciąć wiązary. Łacenie i montaż płyt falistych EUROFALA odbywa się tak, jak przy nowym dachu.

DACHY Z PŁYT FALISTYCH EUROFALA MAJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Magazynowanie

Płyty faliste EUROFALA dostarczane są na jednorazowych paletach, zapakowane w mocne opakowania z tworzywa sztucznego, które w stanie nieuszkodzonym stanowią ochronę przed warunkami atmosferycznymi i podczas transportu. Długotrwałe magazynowanie wyrobów wymaga zadaszenia chroniącego przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. W przypadku magazynowania płyt falistych EUROFALA na placu budowy w okresie montażu palety należy ustawić na równym i suchym podłożu, ewentualnie na chroniącej przed wilgocią membranie, np. z folii lub podobnego materiału. Opakowanie zdejmuje się, a stosy płyt przykrywa się np. plandeką, tak aby możliwa była wentylacja wokół palet. Dopuszcza się okres cztero miesięcznego, prawidłowego magazynowania wyrobów na placu budowy. W każdym wypadku płyty faliste muszą być ułożone na równym i suchym podłożu. Płyty, które ulegną zawilgoceniu na paletach – z powodu opadów albo skroplin – mają tendencję do wydzielania wolnego wapna – wykwitów wapiennych i odbarwień nie podlegających reklamacji. Płyty faliste EUROFALA należy zawsze podnosić, a nie wyciągać ze stosu.

Konserwacja

Wyroby i dachy prawidłowo wykonane nie wymagają żadnej konserwacji i zachowują deklarowane przez producenta parametry fizykochemiczne i wytrzymałościowe. Potwierdzenie zgodności wyrobów z wymaganiami dokumentów odniesienia wykonuje się po 28 dniach od daty produkcji. Narosty z mchu, alg itp. są wynikiem oddziaływania szczególnego mikroklimatu otaczającego budynek i nie podlegają reklamacji. Zalecana jest dbałość o czystość rynien i odpływów (liście, piasek), tak aby woda opadowa mogła swobodnie spływać. Jednocześnie należy zadbać o odpowiednie działanie otworów wentylacyjnych wzdłuż okapu i kalenicy.

Sprzedaż

Wyroby oferowane przez IZOPOL dostępne są powszechnie w hurtowniach i punktach dystrybucji na terenie całego kraju. Dachy z płyt falistych EUROFALA mają przyszłość

Serwis

Doradcy IZOPOLu służą Państwu pomocą i radą zarówno w fazie projektowania jak również w trakcie realizacji inwestycji. IZOPOL wydaje na bieżąco obszerne materiały informacyjne na temat właściwości i stosowania oferowanych wyrobów. Można je otrzymać zwracając się do hurtowni, punktów dystrybucji lub bezpośrednio do IZOPOLu.

Artykuł na podstawie materiałów firmy Izopol S.A. www.izopol.pl

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz