Ocieplenie ścian zewnętrznych systemem Ecorock Max: szczegóły

10.07.2012 Ocieplenie ścian zewnętrznych systemem Ecorock Max: szczegóły

Ściany zewnętrzne są jednym z najważniejszych elementów budynków. Mają za zadanie chronić ich wnętrza i mieszkańców przed wpływami czynników atmosferycznymi i stratami ciepła. Ponieważ przez ściany zewnętrzne wydostaje się ok 25% wszystkich strat ciepła w budynkach wielorodzinnych i ok. 40% w jednorodzinnych, warto postawić na rozwiązanie, które skutecznie owe straty zmniejszy - system Ecorock Max.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2·K] ścian zewnętrznych ocieplonych systemem Ecorock Max (bez uwzględnienia poprawek na nieszczelności i łączniki mechaniczne oraz dodatków na liniowe mostki termiczne1)

Warstwa nośna ściany2)Przy grubości ocieplenia [cm] z płyt Fasrock Max
10121518
Z pustaków ceramicznych poryzowanych drążonych, gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 0,29 0,25 0,20 0,18
Z betonu komórkowego gr. 24 cm na cienkowarstwowej zaprawie klejącej 0,24 0,20 0,17 0,15
Z cegły silikatowej drążonej gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej 0,33 0,27 0,22 0,19
  1. Aby porównać izolacyjność termiczną Uk uzyskaną dla danej ściany zewnętrznej z wymaganiami Uk(max) zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), zalecamy zawsze uwzględniać poprawki na nieszczelności w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne oraz dodatki na liniowe mostki termiczne.
  2. Współczynniki przewodzenia ciepła warstw nośnych ściany przyjęto według danych producentów.

Od rodzaju ścian zewnętrznych budynków zależy, czy mieszkańcy będą się w nich dobrze czuć. Komfort cieplny i wilgotnościowy składają się na tzw. mikroklimat wnętrz, który może być bardziej lub mniej korzystny dla mieszkańców, a to z kolei wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. Od rodzaju ocieplenia i jego grubości zależą też koszty eksploatacji budynków, a dokładniej – koszty ogrzewania regularnie ponoszone przez mieszkańców. Warto więc wiedzieć, czym i jak ocieplać budynki, aby rachunki za ogrzewanie były możliwie najniższe, zwłaszcza że ceny energii wciąż rosną.

Opracowany z myślą o MIESZKAŃCACH

Użytkownicy budynków chcą mieszkać komfortowo, zdrowo i bezpiecznie, a jednocześnie ponosić możliwie najniższe koszty eksploatacji. Co to oznacza? Zależy im, by w możliwie najmniejszym stopniu lub nawet w ogóle nie odczuwać wpływu środowiska zewnętrznego – niskich temperatur i ich wahań, wiatru, nasłonecznienia, hałasu. Chcą mieć przy tym zdrowy mikroklimat wnętrz, a na wypadek powstania pożaru – zwiększone poczucie bezpieczeństwa. Dlatego na etapie projektowania i wyboru rozwiązań do budowanego czy remontowanego budynku zalecamy stosować ocieplenie ścian zewnętrznych systemem Ecorock Max. Ecorock Max to kompletny system ociepleń – tzw. bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych, zwany też powszechnie metodą lekką-mokrą.

W skład systemu wchodzą:

  • zaprawa klejąca ZK-Ecorock do mocowania płyt ocieplenia do podłoża,
  • płyty fasadowe Fasrock Max z utwardzon ą wierzchnią warstwą. Płyty te, o dwóch strukturalnie połączonych warstwach, produkowane są według opatentowanej technologii tylko przez firmę Rockwool.

Specjalnie utwardzona wierzchnia warstwa ma wytrzymałość znacznie lepszą niż dotychczas znane, oferowane przez producentów płyty fasadowe, poza tym jest twardsza i bardziej zwarta. Dzięki temu stanowi stabilniejsze podłoże dla wypraw tynkarskich, montowanych bezpośrednio na płytach ocieplenia. Pozostała część płyty przylegająca bezpośrednio do podłoża może być tym sposobem nieco lżejsza i bardziej sprężysta. Taki układ dwóch warstw płyt Fasrock Max zapewnia lepszą izolacyjność cieplną przy mniejszym obciążeniu i lepszym przyleganiu do ocieplanej powierzchni niż tradycyjne płyty;

  • łączniki wbijane (WB-Ecorock) lub wkręcane (WK-Ecorock) do mocowania płyt Fasrock Max do podłoża, stosowane w zależności od rodzaju podłoża,
  • zaprawa zbrojąca ZZ-Ecorock i siatka zbrojąca SZ-Ecorock, niezbędne do uzyskania pewnego i mocnego podłoża pod tynk mineralny,
  • podkład tynkarski – PT-Ecorock,
  • tynki – BR-Ecorock (baranek) lub DREcorock (drapany) – niepalne i paroprzepuszczalne tynki mineralne w trzech dowolnych granulacjach 1,5, 2,0, 3,0 mm, Farby elewacyjne w różnych kolorach dostępne są jako elementy dodatkowe.

DLACZEGO właśnie Ecorock Max

Ecorock Max zapewnia najlepsze ocieplenie ścian zewnętrznych budynków dzięki zastosowaniu płyt Fasrock Max o bardzo dobrym współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,037 W/m·K (przy grubości ocieplenia powyżej 100 mm). Tym sposobem uzyskuje się najwyższą wartość oporu cieplnego R = d/λD całej przegrody, efektywnie ograniczając straty ciepła. Nadmierne straty ciepła pojawiają się zazwyczaj w miejscach mostków termicznych, jakimi są spoiny między elementami drobnowymiarowymi ścian (szczególnie jednowarstwowych: pustaki, bloczki itp.), nieciągłości warstwy ocieplenia, na nadprożach czy wieńcach. Dość częsty przypadek mostków termicznych to zbyt duża ilość zaprawy w spoinach między elementami drobnowymiarowymi tworzącymi warstwę nośną (z elementów prefabrykowanych: pustaki ceramiczne, bloczki wapienno-piaskowe, bloczki z betonu komórkowego). Taka sytuacja w ścianie jed- nowarstwowej może skutkować (i zazwyczaj tak się dzieje) przemarzaniem ściany. Możliwość powstawania mostków termicznych w ścianach zewnętrznych skutecznie eliminuje zamontowana od zewnątrz ciągła warstwa ocieplenia w systemie Ecorock Max oraz naturalna struktura włóknista ocieplenia z wełny Rockwool. Płyty Fasrock Max ułożone na ścianie mijankowo (z przesunięciem połączeń sąsiednich płyt względem siebie) i dokładnie do siebie dosunięte dzięki dobrym parametrom termicznym skutecznie chronią warstwę nośną ściany przed przemarzaniem i dodatkowymi, kosztownymi stratami ciepła. Natomiast możliwość powstawania mostków termicznych na stykach płyt jest wyeliminowana dzięki naturalnej strukturze włóknistej ocieplenia z wełny Rockwool. Tym sposobem warstwa nośna ściany pracuje zawsze w dodatniej temperaturze, a cała ściana przynosi znaczące oszczędności kosztów ogrzewania.

Stosując ocieplenie z płyt Fasrock Max o współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,037W/m·K, użytkownik otrzymuje lepszy komfort cieplny ścian zewnętrznych i całego budynku niż przy tej samej grubości ocieplenia o najczęściej spotykanej wartości współczynnika λ = 0,040–0,042W/m·K. W wielu sytuacjach do spełnienia wymagań cieplnych – współczynnika przenikania ciepła Uk(max) przez przegrody – stawianych ścianom zewnętrznym budynków wystarczymniejsza grubość ocieplenia w systemie Ecorock Max o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła. Ocieplenie w systemie Ecorock Max zamontowane od zewnątrz na warstwie nośnej ściany daje możliwość akumulowania w niej ciepła. Warstwa nośna ściany dwuwarstwowej, wykonana z materiału o odpowiednio wysokiej masie, a zarazem o dużej pojemności cieplnej (np. bloczki wapienno-piaskowe o masie 1400–1600 kg/m3, cegła pełna, beton), ma doskonałą zdolność akumulacji ciepła. W ten sposób ciepło gromadzone jest (akumulowane) w warstwie nośnej ściany ocieplonej od zewnątrz systemem Ecorock Max i oddawane przez nią do pomieszczenia po wyłączeniu ogrzewania – dostarczana energia cieplna jest tym sposobem efektywniej wykorzystywana do celów grzewczych. Stosując Ecorock Max, użytkownik gwarantuje sobie wysoki komfort cieplny, pozytywnie wpływający na mikroklimat. Ecorock Max umożliwia odprowadzenie pary wodnej z pomieszczeń dzięki zastosowaniu paroprzepuszczalnego ocieplenia w paroprzepuszczalnym układzie warstw ściany zewnętrznej. W paroprzepuszczalnym układzie warstw wszystkie kolejne warstwy ściany zewnętrznej, patrząc od środka, powinny mieć przynajmniej taką samą paroprzepuszczalność jak warstwa poprzednia (opór dyfuzyjny o podobnej lub niższej wartości). Niski opór dyfuzyjny płyt Fasrock Max i odpowiednio dobrane, paroprzepuszczalne wyprawy tynkarskie przyczyniają się do poprawy mikroklimatu wewnątrz budynku.

System Ecorock Max zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców, majątku i budynków. Zastosowanie niepalnej izolacji z kamiennej wełny Rockwool o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C zapewnia mieszkańcom, budynkowi i majątkowi zwiększone bezpieczeństwo na wypadek powstania pożaru.

ECOROCK MAX dla firm wykonawczych

System Ecorock Max bazuje na znanym już od lat systemie Ecorock – technologia wykonania tych dwóch systemów jest identyczna. Firmy wykonawcze wyspecjalizowane w montażu systemu Ecorock są więc dobrze przygotowane do montażu systemu Ecorock Max. To rozwiązanie przynosi im też dodatkowe korzyści, wynikające z zastosowania ocieplenia z płyt Fasrock Max z utwardzoną warstwą wierzchnią. Płyty Fasrock Max są łatwiejsze w transporcie na budowie dzięki ich mniejszemu ciężarowi objętościowemu (w porównaniu do tradycyjnych płyt o rozproszonym układzie włókien). Warstwa utwardzona jest twardsza, bardziej zwarta i stanowi stabilne podłoże dla wypraw tynkarskich. Dzięki temu pozostała część płyty, przylegająca bezpośrednio do podłoża, może być nieco lżejsza i bardziej sprężysta. Dwugęstościowe płyty Fasrock Max z łatwością dopasowują się do nierówności podłoża – warstwy nośnej ścian zewnętrznych. Cechę tę uzyskano dzięki zróżnicowanej twardości płyt Fasrock Max: mniejszej twardości i większej sprężystości od strony wewnętrznej, którą to mocuje się bezpośrednio do warstwy nośnej ściany (dość często z nierównościami powierzchni), oraz większej twardości od strony zewnętrznej – na niej układa się wyprawy tynkarskie. Zwiększona twardość płyt ocieplenia w warstwie wierzchniej jest argumentem przemawiającym za wyborem systemu Ecorock Max zarówno do termorenowacji ścian zewnętrznych istniejących budynków, jak i wykonywania ociepleń w nowych budynkach.

Artykuł na podstawie materiałów firmy Rockwool Sp. z.o.o www.rockwool.pl

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz