Wykorzystanie pap termozgrzewalnych Czarna Mamba: porady

10.07.2012 Wykorzystanie pap termozgrzewalnych Czarna Mamba: porady

Papy termozgrzewalne Czarna Mamba są najwyższej jakości materiałem do izolacji przeciwwodnej na dachach płaskich. Podłożem dachu płaskiego może być blacha trapezowa, drewno lub materiały drewnopochodne oraz konstrukcje betonowe. Przedstawiamy kilka zaleceń dotyczących wykonywania pokryć dachowych z pap termozgrzewalnych, oraz sposób przygotowania podłoża betonowego.

Do prawidłowego wykonania pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych niezbędny jest następujący zestaw narzędzi:

 • palnik gazowy jednodyszowy (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni można zastosować dodatkowo palniki wielodyszowe) z wężem i reduktorem,
 • butla z gazem propan-butan lub propan,
 • nóż do cięcia papy,
 • szpachelka,
 • przyrząd do prowadzenia roiki papy podczas zgrzewania - rurka (lub kij) odpowiednio wygięta na dole,
 • metalowa rura o średnicy ok. 10 cm i dtugości krótszej o ok. 5 cm od szerokości rolki papy,
 • szpachelka.

Prace dekarskie z wykorzystaniem pap termozgrzewalnych należy przeprowadzać zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji układania pap termozgrzewalnych. Stosowanie się do zaleceń producenta zapewni nie tylko komfort pracy, ale przede wszystkim wieloletnią bezawaryjną eksploatację dachu. Należy również pamiętać o stosowaniu się do obowiązujących przepisów BHP (praca na wysokości, przepisy przeciwpożarowe itp.). Bezwarunkowo na miejscu prowadzenia prac powinien się znajdować sprzęt gaśniczy (gaśnica, koc gaśniczy itp.) oraz apteczka pierwszej pomocy ze środkami przeciw oparzeniom. Dokumentacja techniczna (projekt techniczny) powinna określać rodzaj i charakterystykę pap termozgrzewalnych przewidzianych do wykonania pokrycia dachowego, W przeciwnym przypadku, pierwszym krokiem przed przystąpieniem do prac jest dobór odpowiednich materiałów oraz technologii. Konieczne jest zapoznanie się z rodzajem i stanem dachu oraz z rodzajem podtoża na podstawie projektu lub oględzin. Nie należy tego etapu pomijać nawet w przypadku gdy projekt techniczny wskazuje rodzaj przewidzianego materiału. Może to zaoszczędzić wiele kłopotów podczas prowadzenia prac dekarskich i podczas eksploatacji obiektu, gdyż jednym z podstawowych błędów popełnianych przy wykonywaniu pokryć dachowych z pap termozgrzewalnych jest dobór niewłaściwych materiałów oraz technologii. Na tym etapie należy również zadecydować o konieczności zastosowania nowej wentylacji (szczególnie jest to ważne w przypadku remontu starych pokryć dachowych). Kolejnym krokiem jest dokonanie pomiarów połaci dachowej, wraz z ustaleniem spadków i sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowej, sprawdzenie ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowanie rozłożenia poszczególnych pasów papy. Bardzo przydatne jest sporządzenie podręcznego projektu pokrycia wraz z rozplanowaniem pasów papy zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych kształtów połaci dachowej. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do Doradców Technicznych (numery tel. Doradców Technicznych Swisspor Polska można znaleźć na stronie internetowej www.swisspor.pl).

Przy doborze pap termozgrzewalnych na pokrycie dachowe należy zwrócić uwagę na:

 • rodzaj podłoża,
 • kąt nachylenia połaci dachowej,
 • sposób mocowania materiału do podłoża,
 • przewidywane ruchy podłoża (np. dla obiektów położonych na terenach szkód górniczych należy zastosować papy modyfikowane SBS o wysokiej wytrzymałości mechanicznej - CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H),
 • siłę ssania wiatru (ważne zwłaszcza w przypadku pap mocowanych mechanicznie),
 • rodzaj i właściwości materiałów do izolacji termicznej zastosowanych na danym pokryciu dachowym,
 • usytuowanie obiektu - roczny opad, temperaturę,
 • właściwości użytkowe obiektu (pokrycia dachowego):
  • estetyka,
  • okres użytkowania,
  • klasyfikacja odporności ogniowej,
 • oraz na kilka podstawowych zasad:
 • pokrycia dachowe narażone na działanie znacznych sił (drgania ruchy podłoża) powinny być wykonywane z pap na osnowie z włókniny poliestrowej (rozciągliwość ponad 40%) modyfikowanych SBS - CZARNA MAMBA SBS MAX,
 • dozwolone jest łączenie na pokryciu dachowym pap na różnych osnowach (welon szklany, tkanina szklana, włóknina poliestrowa)
 • nie powinno się łączyć na pokryciu dachowym dwóch pap na osnowie z welonu szklanego,
 • dozwolone jest łączenie pap z różnym rodzajem asfaltu (oksydowany, z dodatkiem SBS, modyfikowany SBS), z zastrzeżeniem jednak, wspomnianych powyżej ograniczeń w zakresie doboru wkładek pap,
 • w przypadku prowadzenia prac w niskich temperaturach zaleca się zastosowania pap z asfaltem modyfikowanym SBS,
 • zawsze należy pamiętać, że papy na osnowie z welonu szklanego nie nadają się do wykonywania obróbek detali pokrycia dachowego jak np. kominy, ogniomury itp. (nie można ich zaginać i wyprowadzać na pionowe powierzchnie).
 • papa przeznaczona do mocowania mechanicznego powinna posiadać odpowiednie dopuszczenia (nie dozwolone jest mocowanie mechaniczne pap na osnowie z welonu szklanego)

Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • papę można układać jedynie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 • Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych (mokra lub oblodzona powierzchnia dachu) oraz przy silnym wietrze,
 • nie należy prowadzić prac dekarskich w temperaturze poniżej:
  • +5°C w przypadku pap oksydowanych,
  • 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS
  Temperaturę przy której można prowadzić prace dekarskie można obniżyć do -5°C dla pap modyfikowanych SBS pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych (o temp. ok +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.
 • minimalny spadek dachu powinien być taki aby zapewniał skuteczne odprowadzenie wody z całej połaci dachu i nie powinien być mniejszy niż 1% (zalecane minimalne nachylenie 2%).
 • przy nachyleniu połaci dachowej do 20% papę należy układać pasami równoległymi ćo okapu, przy nachyleniu większym od 20% papę należy układać pasami prostopadłymi do okapu. Przy spadku przekraczającym 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kafenicę i zamocowane mechanicznie.

Jednym z błędów wykonawczych popełnianych podczas prac dekarskich z zastosowaniem pap termozgrzewalnych jest sposób składowania pap na miejscu budowy. Papy należy przechowywać w pozycji pionowej. Przed użyciem papa powinna być rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania. Zastosowanie się do powyższych rad spowoduje uniknięcie powstawania garbów na powierzchni papy po jej ułożeniu na pokryciu dachowym.

Prace dekarskie rozpoczyna się od przygotowania podłoża, osadzenia dybii drewnianych, rynha-ków i innego oprzyrządowania oraz wstępnego wykonania obróbek kominów, ogniomurów itp. papą podkładową i montażu klinów odbojowych.

Papę należy rozwinąć w miejscu w którym będzie zgrzewana w celu przymiarki, a następnie (po przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu) nawinąć do środka (z obu końców) na metalową rurę o średnicy 10 cm i długości o ok. 5 cm mniejszej od szerokości rolki papy. Pasy papy łączy się ze sobą na zaklady:

 • wzdłuż rolki 8 cm
 • zakład poprzeczny 10 - 15 cm.

Miejsca zakładów należy podgrzać palnikiem, a następnie wtopić posypkę w asfalt szpachelką na całej szerokości zakładu (dla zakłady poprzecznego papy nawierzchniowej).

Montaż papy termozgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.

Jedną z oznak prawidłowego wgrzania papy jest wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5 - 1,0 cm na całej długości i szerokości rolki. W przypadku nie pojawienia się wypływu należy docisnąć zakład.

UWAGA: Brak wypływu masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym wgrzaniu papy w podłoże.

W celu poprawienia estetyki wykonania miejsca wypływu masy bitumicznej można posypać posypką. Kolejne pasy papy rozmieszcza się tak aby były przesunięte względem siebie (zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki pap leżących na spodzie należy przyciąć pod kontem 45° w celu uniknięcia zgrubień zakładach.

Przygotowanie podłoża betonowego.

Podłoże betonowe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Płyty betonowe należy zdy-latować na pola o bokach 1,5-2,0 m. Maksymalna wilgotność podłoża betonowego zapewniająca odpo- wiednią przyczepność wgrzanej papy nie może przekroczyć 6%. Podfoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń) a następnie zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). Prefabrykowane płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabryka-cji mogą stanowić podłoże pod pokrycie papą termozgrze- walną w przypadku gdy uzyskana zostanie prawidłowa tolerancja prefabrykatów oraz odpowiedni montaż gwarantujący uzyskanie równego podłoża (styki pomiędzy prefabrykatami należy wypełnić zaprawą o wytrzymałości 10 MPa). Maksymalna wilgotność podłoża nie może przekroczyć 6%. Podfoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń) a następnie zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). Nad stykami płyt dodatkowo należy ułożyć paski papy o szerokości 25 cm mocowane punktowo do podłoża (nie zgrzewane na całej powierzchni).

Do tak przygotowanego podłoża zgrzewana jest warstwa papy podkładowej np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV200 S40, a następnie warstwa papy wierzchniego krycia np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H. Na końcu wykonujemy obróbki detali dachowych (kominy, ogniomury itp.) pamiętając, że muszą być wykonane z papy na osnowie z włókien poliestrowych.

Artykuł na podstawie materiałów firmy Swisspor Sp. z o.o. www.swisspor.pl

Powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży materiałów opałowych i kotłów:

tel: 12 653 23 05
tel. 663 405 500

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Zobacz wszystkie Składy

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz