KWD CAMINO 3 (9,77 - 23,73 kW)

Tagi:

Kocioł żeliwny.

Kotły żeliwne członowe typu KWD-Camino 3 przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania z systemem otwartym. Kotły znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w domkach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.

Do pobrania

Zobacz ten produkt w sklepie Zadaj pytanie

Kotły żeliwne KWD Camino 3 przeznaczone są do ogrzewania domków jedno i dwurodzinnych, mieszkań, małych pawilonów handlowych, warsztatów, biur itp. Instalacje c. o. do kotłów należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02413, tzn. w systemie otwartym z naczyniem wyrównawczym. Paliwem podstawowym jest koks opałowy. Jako paliwo zastępcze można spalać koks opałowy innych sortymentów, koks hutniczy lub mieszanki koksowo węglowe w proporcji 1:1. Kotły te mogą pracować w układzie grawitacyjnym z rozdziałem górnym lub dolnym, wymuszonym (pompowym) oraz mogą być wykorzystywane w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł zbudowany jest z czterech rodzajów członów: tj. człona przedniego, pośredniego, środkowego i tylnego. Człony połączone ze sobą złączkami stożkowymi tworzą przestrzeń spalinową i wodną. Dodając kolejne człony środkowe tworzymy typoszereg o mocach 9.7, 12.5, 15.4, 18.1, 20.9, 23.7 kW.

Zalety:

 • Są to kotły niskotemperaturowe i nie podlegają obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 • Trwałość części ciśnieniowej kotła zgodna jest z wymogami BN-76/1317-04 i przy prawidłowej eksploatacji nie powinna być krótsza niż 10 lat.
 • Wymagana wielkość ciągu kominowego powinna zapewnić podłączenie kotła do komina o wysokości minimum 8m. i przekroju 20x20 cm., przy czym podłączenie kotła powinno być jak najkrótsze.
 • Kotły KWD Camino 3 posiadają opłaszczowienie górne i boczne, malowane farbą, izolowane płytą mineralną.
 • Kotły wyposażone są również w narzędzia do obsługi.
Moc [kW]Powierzchnia grzewcza [m2]Wysokość [mm]MasaCzęstotliwośc zasypuSprawność [%]Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2] 
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
9,77 0,7 870 144 do 8 h przy spalaniu koksu - 77,8; przy spalaniu mieszanki koksu z węglem - 74,9 50 - 70  
295
427
12,56 0,9 870 170 do 8 h przy spalaniu koksu - 77,8 ; przy spalaniu mieszanki koksu z węglem - 74,9 70 - 90  
370
427
15,35 1,1 870 196 do 8 h przy spalaniu koksu - 77,8 ; przy spalaniu mieszanki koksu z węglem - 74,9 90 - 110  
445
427
18,14 1,3 870 222 do 8 h przy spalaniu koksu - 77,8 ; przy spalaniu mieszanki koksu z węglem - 74,9 110 - 130  
520
427
20,93 1,5 870 248 do 8 h przy spalaniu koksu - 77,8 ; przy spalaniu mieszanki koksu z węglem - 74,9 130 - 150  
595
427
23,73 1,7 870 274 do 8 h przy spalaniu koksu - 77,8 ; przy spalaniu mieszanki koksu z węglem - 74,9 150 - 170  
675
427

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo: koks orzech, węgiel orzech I i węgiel orzech II - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

WyszczególnienieJedn. miaryKWD 3/4KWD 3/5KWD 3/6KWD 3/7KWD 3/8KWD 3/9
Ilość członów w kotle sztuk 4 5 6 7 8 9
Powierzchnia grzewcza m2 0,7 0,9 1,0 1,3 1,5 1,7
Nominalna wydajność cieplna kW 9,77 12,56 15,35 18,14 20,93 23,73
Mcal/h 8,4 10,8 13,2 15,8 18,0 20,4
Max ciśnienie robocze MPa 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172
atm 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Max temperatura robocza st.K 373 373 373 373 373 373
st.C 100 100 100 100 100 100
Optymalna sprawność cieplna % 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8
Ciąg kominowy Pa 11 14 16 18 21 25
mm H2O 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5
Wymiary L mm 295 370 445 520 595 675
Masa kotła kg 144 170 196 222 248 274
Pojemność widy w kotle dm3 25 29 33 37 41 45

Paliwo

Podstawowym paliwem dla kotłów KWD Camino 3 jest koks opałowy gat.I lub II asortymentu orzech o wielkości ziarna 20-40mm wg PN-86/C-02050/06. Paliwem zastępczym jest mieszanka koksowo-węglowa w stosunku masowym 1:1. (Koks wg powyższej normy oraz węgiel kamienny orzech I lub II wg PN-82/G97003).

Paliwo powinno być spalane w stanie suchym.

Instalacja kominowa

Dla prawidłowej pracy kotłów wymagane są odpowiednie parametry ciągu kanału kominowego (patrz charakterystyka techniczna).

W przypadku kotła KWD-Camino 3 przy obciążeniu do 40 kW producent podaje następujące parametry:

 • wysokość komina minimum 8 metrów
 • przekrój komina 14x20 cm.

Kotły typu KWD składają się z żeliwnych członów połączonych ze sobą tulejami stożkowymi. Całość skręcona jest czterema śrubami ściągowymi. Poszczególne modele KWD-Camino 3 różnią się pomiędzy sobą liczbą członów środkowych.(Ilość członów dla danego modelu podano w tabeli charakterystyka techniczna).

W razie uszkodzenia któregokolwiek z członów istnieje możliwość jego wymiany na nowy.

Budowa kotła KWD kamino 3

Schemat kotła KWD Camino

 1. Człon przedni
 2. Człon pośredni
 3. Człon środkowy
 4. Człon tylny
 5. Złączka 48
 6. Płaszcz kotła
 7. Drzwiczki zasypowe
 8. Drzwiczki popielnikowe
 9. Płyty wyczystne
 10. Czopuch
 11. Ruszt przed.
 12. Regulator temperatury

Montaż i rozruch

Według zaleceń producenta kocioł należy ustawić na podlewce betonowej o wymiarach 500 x 1000 x 50 mm. Połączenie z instalacją c.o. powinno być wykonane przy wykorzystaniu dwóch śrubunków R2". Do połączenia kotła z kominem należy zastosować rurę z materiału niepalnego i odpornego na pęknięcia oraz deformacje.

Rozpalanie

Rozpalanie kotła można rozpocząć po skontrolowaniu czy w instalacji znajduje się wymagana ilość wody. Należy też upewnić się czy woda w naczyniu wzbiorczym i przewodzie łączącym kocioł z naczyniem wzbiorczym nie uległa zamrożeniu.

Podczas rozpalania kotła przepustnica drzwiczek dolnych i przepustnica spalin na czopuchu powinny być otwarte. Rozpalanie powinno odbywać się stopniowo drewnem, a następnie niewielką ilością koksu. Po uzyskaniu stabinego żaru należy rozgarnąć paliwo i wypełnić komorę paleniskową do dolnej krawędzi otworu zasypowego górnych drzwiczek. Gdy płomień ogarnie całą komorę paleniskową zamknąć przepustnicę popielnikową i zależnie od potrzeb ustawić przepustnicę spalin w czopuchu. Ustawić regulator temperatury (miarkownik ciągu) w taki sposób, aby po osiągnięciu żądanej temperatury wody następowało zamykanie przepustnicy powietrza w drzwiczkach popielnikowych.

Praca

Podczas pracy kotła regulacja dopływu powietrza do spalania paliwa odbywa się samoczynnie za pomocą miarkownika ciągu. W przypadku słabego naświetlenia popielnika przeczyścić ruszt za pomocą ożoga i haka.

Przed każdym zasypywaniem kotła paliwem należy przerusztować palenisko i usunąć powstałą zgorzelinę za pomocą haka. Większe spieki szlaki rozdrobnić pogrzebaczem.

Popiół z popielnika usuwać przynajmniej raz dziennie.

Wyłączanie

Zatrzymanie pracy kotła polega na wstrzymaniu zasilania paliwem. Po dopaleniu pozostałego paliwa w komorze paleniskowej należy otworzyć wszystkie drzwiczki oraz pozostawić maksymalnie uchyloną przepustnicę spalin w czopuchu. Oczyścić kocioł z żużlu, popiołu i sadzy. Na okres przerwy w pracy nie opróżniać wody z instalacji c.o.

Zakłócenia pracy

Najczęstsze trudności w uruchomieniu kotła, zaburzenia pracy i środki zaradcze.

Objawy niesprawnościPrzyczyny i środki zaradcze
Niedostateczny ciąg kominowy
 • Nieszczelność przewodu kominowego. Usunąć nieszczelności
 • Zbyt mała wysokość komina. Sprawdzić parametry przewodu kominowego
 • Niewłaściwy wylot komina względem najwyższej kalenicy dachu. Komin powinien wystawać 0,5 m powyżej kalenicy dachu.
 • Zredukowanie przekroju komina. Zlikwidować nieprawidłowość.
Niedostateczna wydajność kotła. Niewłaściwe spalanie.
 • Niska wartość opałowa paliwa. Zastosować odpowiednie paliwo.
 • Niewłaściwe dozowanie powietrza pod ruszt. Wyregulować dopływ powietrza przepustnicą
 • Zanieczyszczenie powierzchni kanałów dymnych. Oczyścić kanały w kotle, czopuchu i kominie.
 • Brak dopływu świeżego powietrza do kotłowni. Otworzyć przepustnicę kanału nawiewnego lub okno.
Wzrost temperatury wody w kotle powyżej dopuszczalnej.
 • Wadliwe działanie miarkownika. Sprawdzić i wyregulować miarkownik
 • Ubytek wody w instalacji. Przerwać palenie, wystudzić kocioł, usunąć miejsce wycieku i uzupełnić wodę.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie należy przeprowadzać po całkowitym wygaszeniu paliwa i wystudzeniu kotła. Utrzymanie kanałów spalinowych w należytej czystości ma duży wpływ na sprawność i wydajność urządzenia. Podczas opalania koksem zaleca się czyścić kocioł nie rzadziej niż raz w tygodniu. W przypadku stosowania mieszanki koksowo-węglowej następuje intensywniejsze osadzanie sadzy co wymaga czyszczenia kotła nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

Przynajmniej raz w miesiącu należy usunąć nagromadzoną sadzę z czopucha.

Zasady BHP

W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:

 • Rozpalać ogień w kotle po uprzednim upewnieniu się, że instalacja c.o. napełniona jest wodą
 • Stosować paliwa zgodne z zaleceniami producenta.
 • Dbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe - zwłaszcza podczas rusztowania. Na posadzce, w miejscu ustawienia kotła, tuż przed drzwiczkami rewizyjnymi należy przymocować blachę o wymiarach minimum 30 x 50 cm.
 • Podczas czyszczenia kotła przewietrzyć kotłownię.
 • W czasie przerw w paleniu, w okresie występowania mrozów nie należy dopuszczać do zamrożenia wody w instalacji - ryzyko uszkodzenia kotła.
 • W przypadku stwierdzenia wysokiej temperatury na kotle i braku dostatecznej ilości wody w instalacji należy niezwłocznie wygarnąć rozżażone paliwo z kotła do metalowego pojemnika i wynieść go z pomieszczenia na zewnątrz budynku. Braki wody można uzupełniać dopiero po wystudzeniu kotła.
 • Nie wolno podczas pracy kotła uzupełniać instalacji zimną wodą - grozi pęknięciem kotła.
 • Nie wolno zalewać żaru w kotle wodą - grozi pęknięciem kotła.

Transport

Kotły przygotowane są do transportu w postaci całkowicie zmontowanej. Urządzenia transportowane są na paletach drewnianych.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na prawidłowe działanie kotła przez 12 lat od daty sprzedaży.

Producent ma prawo wykonać trzy naprawy w okresie gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia dalszych usterek następuje wymiana kotła na nowy wolny od wad.

Producent

DZM DOZAMET Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól
www.dozamet.com.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz