DEFRO OPTIMA KOMFORT (8 - 20 kW)

Tagi:
DEFRO OPTIMA KOMFORT (8 - 20 kW)

Kotły typu OPTIMA KOMFORT stanowią nową generację kotłów przeznaczonych do spalania węgla kamiennego sortymentu orzech oraz sortymentu miał. Zastosowanie dolnego sposobu rozpalania paliw stałych oraz trzyciągowego układu komór spalinowych przy górnym spalaniu pozwoliło uzyskać wyraźną poprawę procesu spalania.

Zadaj pytanie

Kotły grzewcze typu OPTIMA KOMFORT przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90°C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,15 MPa. Stosowane są w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone są głównie do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. Kotły te mogą współpracować również z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła. Kotły typu OPTIMA KOMFORT instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej DTR nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
8 0,8 1035 155 6 - 12 godzin 80 do 70  
810
430
10 1,1 1130 190 6 - 12 godzin 80 70 - 100  
990
535
12 1,3 1130 205 6 - 12 godzin 80 100 - 120  
990
585
15 1,5 1130 225 6 - 12 godzin 80 120 - 150  
1070
585
20 2,0 1200 285 6 - 12 godzin 80 150 - 200  
1100
635

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo: groszek, kostka, orzech I i orzech II - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

KOCIOŁ WĘGLOWY typ DEFRO OPTIMA KOMFORT
Wyszczególnienie Jednostka 10 12 15 20
Moc nominalna kW 10 12 15 20
Powierzchnia grzewcza m2 1,1 1,3 1,5 2,0
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń m2 do 80 80 - 120 120 - 150 150 - 200
Jednorazowy zasyp paliwa kg ok. 18 ok. 22 ok. 27 ok. 43
Optymalna sprawność cieplna % 80
Max dop. ciśnienie robocze MPa 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 20 22 24 26
Temp. wody na zasilaniu min./max. st.C 55 / 90
Masa kotła kg 180 200 220 260
Pojemność wodna kotła l 42 46 50 58
Przekrój komina cm2 280 280 300 300
Min. wysokość komina m 6 6 7 8
Gabaryty zew. bez osprzętuszerokość mm 430 480 480 530
długość mm 570 570 650 730
wysokość mm 1130 1130 1130 1200
Średnica zasilania i powrotu mm G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2"
Wymiary czopucha mm x mm 150 x 160 150 x 160 160 x 160 160 x 160

Paliwo

Podstawowe paliwo dla kotłów centralnego ogrzewania typu OPTIMA KOMFORT stanowi węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech klasy 24/12, typu 31-2 wg normy PN91/G-04510. Podane oznaczenie 24/12 dotyczące charakterystyki paliwa określa kaloryczność na poziomie 24 000kJ/kG i zawartość popiołu 12%. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Jako paliwo zastępcze stosowana może być mieszanka węgla kamiennego w stosunku masowym 70 % węgla sortymentu orzech klasy 24/12 i 30% węgla sortymentu miał klasy 21/15 wg norm jw. W kotłach tych można również spalać z dobrym skutkiem paliwa długopłomieniowe takie jak: węgiel brunatny i drewno w różnych postaciach tj. zrębki, zrzynki, wióry itp. Drewno powinno być przynajmniej rok sezonowane! Palenie mokrym drewnem obniża sprawność i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła. Nie zaleca się palenia samym miałem w tym typie kotła.

Zasilanie

Instalacja elektryczna i sterownicza kotła przeznaczona jest do zasilania napięciem sieciowym 230 V/50 Hz. Pomieszczenie kotłowni, w której zainstalowany jest kocioł powinno być wyposażone w instalację elektryczną ~230 V/50 Hz wykonaną w układzie TN-C lub TN-S ( z przewodem ochronnym lub ochrono-neutralnym) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez względu na rodzaj wykonanej instalacji) powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wskazane jest, aby do zasilania kolta poprowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej.

Kotłownia

Zaleca się, aby kotłownia centralnego ogrzewania spełniała wymagania normy PN-87/B-0241 w szczególności:

 • kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina,
 • drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
 • kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 21x21 cm, z wylotem w tylnej części kotłowni,
 • kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina, lecz nie mniej niż 14x14 cm.
 • otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową

Kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie dzienne i sztuczne.

Kocioł typu OPTIMA KOMFORT nie wymaga specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście o wysokości 2 cm. Dopuszcza się bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrożenia napływu wód gruntowych. Przy ustawianiu kotła należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża, jak również warunki ochrony ppoż. Ustawienie kotła powinno uwzględniać możliwość swobodnego dokonywania czyszczenia oraz bezpośredni dostęp z każdej strony. Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2 m, a boków kotła od ścian nie mniejsza niż 0,5 m. Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła.

Wymiennik (płaszcz wewnętrzny) kotła typu OPTIMA KOMFORT wykonany jest z blachy stalowej kotłowej(P265GH) o grubości 6mm* jako konstrukcja gięto-spawana. Palenisko stanowi przednia komora wyposażona w ruszt wodny. Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach wzmocnionych zespórkami, przedzielony poziomymi przegrodami wodnymi. Górna część paleniska zamknięta jest płaszczem wodnym, co pozwala na maksymalny odbiór ciepła ze spalin. Ruszta stanowią stalowe rusztowiny wodne, chłodzone wodą i rusztowiny ruchome, które przez mechaniczny układ dźwigniowy są wprawiane w ruch za pomocą pedału. Pod wymiennikiem, na całym jego przekroju, znajduje się komora popielnika. Rozmieszczenie drzwiczek zasypowych oraz drzwiczek podwójnych spełniających role drzwiczek popielnikowych i paleniskowych umożliwia łatwy dostęp do czyszczenia komory paleniskowej i popielnikowej. Szerokie drzwiczki zasypowe umieszczone pod skosem ułatwiają załadunek paliwa. Dodatkowo na ścianie czołowej umieszczone są drzwi wyczystki przedniej umożliwiającej czyszczenie kanałów spalinowych kotła. W dolnej części drzwiczek podwójnych umieszczona jest klapa, która połączona cięgnem z miarkownikiem temperatury (wyposażenie dodatkowe) dozuje wlot powietrza do procesu spalania. Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Po bokach czopucha znajdują się otwory wyczystkowe. Przestrzeń między wymiennikiem kotła a jego obudową wypełniona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej. Temperaturę wody w kotle odczytać można na termometrze zamontowanym na kotle.  

Montaż i rozruch

Przed przystąpieniem do rozpalania ognia w kotle, należy napełnić instalację wodą. Napełnianie kotła i całej instalacji powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła. Czynność tę należy prowadzić powoli, aby zapewnić usunięcie powietrza z instalacji. Woda do zasilania kotłów powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych oraz spełniać wymagania PN85/C04601. W przypadku występowania stałych ubytków wody w instalacji możliwe jest dopuszczanie wody o twardości <4ºn. W nowych instalacjach pierwsza woda jest wodą tzw. surową, a twardość wody uzupełniającej powinna być na poziomie poniżej 4ºn. Aby sprawdzić, czy instalacja została w całości napełniona wodą, należy na kilka sekund odkręcić zawór przelotowy na rurze sygnalizacyjnej. Stały, nieprzerwany wypływ wody świadczy o całkowitym, prawidłowym napełnieniu instalacji. Ewentualne uzupełnienie wody w instalacji powinno odbywać się w czasie przerw pracy kotła. Gdy zachodzi potrzeba, spuszcza się wodę po jej uprzednim ostudzeniu przez króciec spustowy kotła, do zlewu lub kratki ściekowej.

Przed przystąpieniem do rozpalenia kotła należy sprawdzić:

 • drożność instalacji,
 • prawidłowość napełnienia instalacji wodą,
 • stan wody w układzie zabezpieczenia kotła.

Rozpalanie

Przed rozpoczęciem rozpalania należy całkowicie otworzyć przepustnicę spalin w czopuchu oraz drzwiczki podwójne, natomiast drzwiczki zasypowe powinny być całkowicie zamknięte. Rozpalanie należy przeprowadzać powoli, przy użyciu zgniecionych kawałków papieru oraz drewna, na które po rozpaleniu narzuca się cienką warstwę węgla. Po rozpaleniu węgla należy dosypać nieco grubszą warstwę węgla i dopiero po jej rozpaleniu można napełnić przez drzwiczki zasypowe komorę paleniska paliwem po uprzednim zamknięciu drzwiczek podwójnych. Następnie należy ustalić położenie przepustnicy spalin w czopuchu oraz klapy dozującej powietrze w drzwiczkach podwójnych za pomocą cięgna i miarkownika temperatury, tak aby uzyskać wymaganą wydajność cieplną i żądaną temperaturę. W przypadku zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania należy oczyścić palenisko, przewietrzyć kanały kotła i ponownie rozpocząć rozpalanie. Należy unikać nastawiania zbyt niskiej temperatury pracy kotła (poniżej 55°C), gdyż wpływa to na pogorszenie procesu spalania i zwiększoną emisję szkodliwych związków do środowiska. W przypadku pracy kotła na niskich temperaturach występuje zjawisko wykraplania się pary wodnej na ścianach kotła ("pocenie"). Długotrwałe utrzymywanie się tego zjawiska jest powodem zwiększonej korozji i skrócenia żywotności kotła. Dlatego należy nastawiać w miarę wysoką temperaturę pracy, zaś temperaturę w pomieszczeniach regulować za pomocą termostatycznych zaworów grzejnikowych. Zaleca się również stosowanie zaworów mieszających. Okres wypalania się paliwa zależy od jego jakości i ilości, dlatego użytkownik powinien eksperymentalnie ustalić wielkość załadunku i czas rozpalania, tak by było to dla niego wygodne

Praca

W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces palenia polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w komorze paleniskowej. Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na ponad 6 godzin pracy kotła z mocą znamionową. Przy mniejszych wydajnościach okres stałopalności można wydłużyć o kilka godzin. Uzupełniając paliwo w komorze paleniskowej należy wyłączyć sterownik, następnie powoli otworzyć drzwiczki zasypowe, uzupełnić paliwo, zamknąć drzwiczki i ponownie załączyć sterownik. Odpopielanie rusztu dokonuje się w czasie pracy kotła poprzez kilkakrotne naciśnięcie pedału. Zbrylone produkty spalania paliwa jak szlaka, kamień, żużel należy usuwać przy pomocy narzędzi, po wygaszeniu kotła lub przed rozpaleniem.

UWAGA!

Podczas eksploatacji kotła mogą wystąpić przypadki wtapiania się bardzo twardej szlaki żużlowej miedzy ruszt stały, a ruszt ruchomy, powodując jego blokadę. W takim przypadku uruchomienie przy użyciu pedału jest niemożliwe.

Wyłączanie

Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji, należy pozwolić na całkowite wypalenie się wsypanej do paleniska dawki opału, a następnie usunąć popiół i żużel z komory paleniskowej i popielnikowej. Kocioł należy dokładnie oczyścić, pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciągu konwekcyjnym. Na czas postoju kotła woda z instalacji centralnego ogrzewania może być spuszczona jedynie w przypadku prac remontowych lub montażowych. Aby zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym, należy go dokładnie oczyścić z popiołów i nagarów zawierających najwięcej siarki oraz przeprowadzić konserwację.

W przypadku zainstalowania kotła w chłodnych i wilgotnych kotłowniach, w okresie letnim należy kocioł zabezpieczyć przed wilgocią poprzez wstawienie do jego wnętrza materiału absorbującego wilgoć, np. wapna palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel.

Zakłócenia pracy

 

Zaburzenia w pracy kotła
ProblemMożliwa przycznaSposób naprawy
1. Nagły wzrost ciśnienia i temperatury
 • zamknięte zawory
 • dmuchawa nie wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury
 • otworzyć zawory
 • zresetować sterownik i ponowić próbę pod ścisłą kontrolą (jeżeli dmuchawa nadal się nie wyłącza,to wyłączyć sterownik i wezwać serwis)
2. Dymi się z dolnych drzwiczek wyczystkowych
 • nieprawidłowo zamknięte drzwiczki
 • zanieczyszczenie sznura
 • uszkodzony sznur uszczelniający
 • wyregulować zamek
 • oczyścić sznur
 • wymienić sznur uszczelniający
3. Wymagana temperatura nie jest osiągana
 • zbyt mała kaloryczność węgla
 • dodać węgiel o większej kaloryczności (sort. groszek) lub wymienić na inny bardziej kaloryczny
4. Znaczny wzrost temperatury ponad temperaturę nastawioną
 • zbyt duży ciąg kominowy przy zbyt dużej kaloryczności paliwa
 • zbyt częste i zbyt długie przedmuchy między załączeniami właściwymi
 • zastosować w kominie regulator ciągu lub dodać paliwo o mniejszej kaloryczności
 • zwiększyć czas między przedmuchami
 • zmniejszyć czas przedmuchu
5. Dymi się z górnych drzwiczek zasypowych
 • Brak ciągu kominowego:
  • za niski komin
  • za mały przekrój komina
  • zapchany komin lub zanieczyszczony kocioł
  • Zbyt duży bieg dmuchawy
 • podwyższyć komin
 • powiększyć przekrój komina
 • oczyścić komin (kocioł)
 • zmniejszyć bieg dmuchawy
6. Występują krótkie wybuchy gazów
 • zbyt niska nastawa temperatur w kotle
 • brak odbioru ciepła z kotła i spowodowane tym długie przerwy w pracy powodujące gaśnięcie płomienia
 • podwyższyć temperaturę
 • nie zamykać zaworami wszystkich grzejników
 • umożliwić odbiór ciepła przez grzejniki i inne odbiorniki np.bojler

Czyszczenie i konserwacja

W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużlu ze szczelin rusztu i ścian komory. Czyszczenie takie należy wykonywać przed każdorazowym rozpalaniem kotła. Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których osiadają lotne popioły, należy dokonywać przez otwory wyczystne (2) co 3-7 dni. Po oczyszczeniu kanałów, otwory te należy szczelnie zamknąć. Dla prawidłowej eksploatacji kotła istotne jest również czyszczenie przewodu kominowego. W przypadku długotrwałego utrzymywania niskich temperatur na kotle konieczne jest okresowe (przynajmniej raz na tydzień) “wygrzanie kotła” - przepalenie przy temperaturze 70-80ºC. Zabieg ten ma na celu zwiększenie żywotności kotła.

Usterki i naprawy

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, takich jak:

 • przekroczenie temperatury 100ºC
 • wzrost ciśnienia,
 • stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub instalacji,
 • pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy),
 • innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń:

 1. usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu bądź zaczadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, nie pozwalającego na sprawne usuniecie żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku wodą. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3 m;

Zasady BHP

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni
 2. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu.
 4. Utrzymywać stały porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą kotłów.
 5. Przy pracach przy kotle używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 24 V
 6. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., a w szczególności o szczelność drzwiczek paleniskowych i popielnikowych.
 7. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
 8. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń.
 9. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania.
 10. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe.

Transport

Kotły należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych. Do podnoszenia i opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem kotła powinno się zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kloców drewnianych.

Gwarancja

Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeśli ściśle będą przestrzegane warunki określone w DTR. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, tj: śruby, nakrętki, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające. Wyposażenie elektryczne objęte są osobną gwarancją udzielaną przez producenta.

Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi 3 lata, jeżeli montaż został dokonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Certyfikaty

Kotły DEFRO OPTIMA KOMFORT posiadają Certyfikat Ekologiczny oraz Świadectwo Zgodności

zobacz certyfikat

Producent

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO
ul. Sportowa 3
26-067 Strawczyn
www.defro.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz