KSGW - ZGODA (5 - 70 kW)

KSGW - ZGODA (5 - 70 kW)

Kocioł stalowy , wodny typu KSGW – ZGODA przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych i usługowych. Kocioł należy do tzw. niskotempersturowych , w których temparatura wody nie przekracza 100ºC, w związku z czym nie podlega odbiorowi dozoru technicznego.

Zadaj pytanie

Kocioł stalowy, wodny typu KSGW – ZGODA przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych, małych pawilonów handlowych i usługowych

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
5 0,5 850 120 6 - 8 77 - 80,6 do 60  
510
320
8 0,8 1010 154 6 - 8 77 - 80,6 50 - 80  
510
320
11 1,1 1060 175 6 - 8 77 - 80,6 90 - 110  
530
400
15 1,5 1150 203 6 - 8 77 - 80,6 120 - 150  
530
470
20 2,0 1110 235 7 - 12 77 - 80,6 150 - 190  
580
490
25 2,5 1110 277 7 - 12 77 - 80,6 180 - 235  
580
610
30 3,0 1110 320 7 - 12 77 - 80,6 220 - 280  
580
670
35 3,5 1110 355 7 - 12 77 - 80,6 270 - 325  
640
670
40 4,0 1110 377 7 - 12 77 - 80,6 300 - 370  
640
700
50 5,0 1210 451 7 - 12 77 - 80,6 360 - 450  
680
850
70 7,0 1430 655 7 - 12 77 - 80,6 500 - 580  
800
860

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo - groszek, kostka, orzech I i orzech II - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Szczegółowe dane techniczne

MOC KOTŁA [kW] POW. GRZEWCZA [m2] ORIENTACYJNA POWIERZCHNIA OGRZEWANIA [m2] MASA [kg]
5 0,5 Od 60 120
8 0,8 50-80 154
11 1,1 90-110 175
15 1,5 120-150 203
20 2,0 150-190 235
25 2,5 180-235 277
30 3,0 220-280 320
35 3,5 270-325 355
40 4,0 300-370 377
50 5,0 360-450 451
70 7,0 500-580 655

Paliwo

Paliwo podstawowe: węgiel kamienny sortyment orzech , kostka .W paliwie zastępczym można stosować miał węglowy na paliwo podstawowe w udziale wagowym do 40%.

Kocioł  KSGW-ZGODA jest wykonany jako stalowy,spawany z dolnym spalaniem. Płaszcz wodny  kotła wykonany jest z blach  i rur stalowych. W dolnej części płaszcza wodnego usytuowane jest palenisko z rusztem żeliwnym. Do płaszcza zewnętrznego z przodu kotła zamontowane są drzwiczki zasypowe, drzwiczki popielnikowe oraz w górnej części pokrywa wyczystkowa. Powietrze wtórne dostarczane jest do komory paleniskowej poprzez otwory w bocznych ścianach kotła. W dolnej i górnej części tylnej ściany kotła zamopntowane są króćce do podłączenia obiegu wody. W górnej części płaszcza wodnego zabudowany jest króciec na termometr i miarkownik ciągu. Spaliny z kotła odprowadzanesą w górnej jego części kanałem spalinowym, w którym zabudowana jest przepustnica spalin. Powierzchnia zewnętrzna kotła, izolowana jest wełną mineralną i osłonięta płaszczem wykonanym z blachy stalowej. W celu zapobieżenia korozji wymiennika konieczna jest praca kotła pow. 40 stopni C. 

Montaż i rozruch

Dostawa kotła

Kotły typu KSGW-ZGODA dostarczone sa w stanie zmontowanym. Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy dokładnie zapoznać się z Dokumentacją Techniczno – Ruchową oraz sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne.

Ustawienie kotła

Kocioł w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza się jego bezpośrednie ustawienie na posadzce. Podłoże, na którym spoczywa kocioł powinno być ognioodporne, wypoziomowane a wytrzymałość stropu i podłogi powinna być dostateczna ze względu na masę kotła. Kocioł powinien być tak ustawiony aby zapewniony był dostęp do niego ze wszystkich stron oraz by otaczające kocioł ściany nie utrudniały zasypu paliwa, czyszczenia kotła, kanałów spalinowych.

Podłączenie kotła do komina

Kanał wylotowy spalin (czopuch) należy podłączyć do komina o powierzchni przekroju nie mniejszej od pola przekroju czopucha, bezpośrednio lub za pomocą przewodu wykonanego z blach stalowej. Przewód ten o długości nie większej niż 2 mb, należy szczelnie nasadzić na wylot czopucha i osadzić szczelnie w kominie. Bardzo istotny wpływ na prawidłową pracę kotła ma właściwa wysokość i przekrój komina. Stan techniczny komina, do którego ma być podłączony kocioł powinien ocenić kominiarz.

Podłączenie kotła do instalacji grzewczej

 • podłączyć do instalacji grzewczej przewód wody wylotowej i powrotnej
 • sprawdzić i zainstalować osprzęt kotła,
 • podłączyć zasilanie wodą instalacji grzewczej i kotła,

Zasilanie z sieci może być zrealizowane przez zawór spustowy kotła za pomocą elastycznego węża, który po napełnieniu instalacji i zamknięciu kurka należy odłączyć. Zamontowana instalacja musi spełniać wymagania PN-91/B-02413 i PN-91/B-02420, dotyczących ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych systemu otwartego.

Praca

Kotły te są wyposażone w wentylator i elektroniczny sterownik, który sterując pracą wentylatora utrzymuje stałą temperaturę wody w kotle. Odpowiednio zamontowana klapka na wlocie powietrza blokuje grawitacyjny ciąg powietrza.

Uwagi dotyczące obsługi:

W przypadku znacznego przekroczenia przez kocioł żadanej temperatury należy dociążyć klapkę blokującą ciąg grawitacyjny przez przymocowanie dodatkowego obciążenia do nakrętki znajdującej się na klapce. Przekroczenie temperatury może wystąpić przy bardzo dobrym ciągu kominowym co jest zjawiskiem normalnym, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na ten problem na początku eksploatacji kotła.

Wyłączanie

Przed zakończeniem eksploatacji należy przerwać zasilanie kotła paliwem. Po dopaleniu się paliwa w komorze paleniskowej należy otworzyć wszystkie drzwiczki oraz otworzyć maksymalnie przepustnicę spalin celem szybszego wystudzenia kotła. Następnie usunąć żużel i popiół oraz oczyścić ściany komory paleniskowej, ruszt, kanały spalinowe i czopuch.

Zakłócenia pracy

Dla zapewnienia prawidłowej pracy i wydajności kotła należy czyścić dolny i górny wymiennik rurowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Czyszczenie wykonuje się poprzez drzwiczki wyczystkowe znajdujące się w górnej części z przodu kotła. Niska wydajność kotła przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji c.o. może być spowodowana:

 • niedostatecznym ciągiem kominowym z powodu nieszczelności w kominie czopucha, niedostateczną wysokością komina, małym przekrojem komina,
 • niewłaściwym dostarczeniem powietrza pod ruszt,
 • kanałów spalinowych,
 • brakiem dopływu świeżego powietrza do kotłowni,
 • spalaniem nieodpowiedniego paliwa.

Czyszczenie i konserwacja

Dla zapewnienia prawidłowej pracy i wydajności kotła czyścić wymiennik tak często, jak zachodzi tego potrzeba; nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. Eksploatacja kotła zanieczyszczonego powoduje spadek jego sprawności, niewłaściwe spalanie, a także zawilgocenie ścianek wymiennika co powoduje skrócenie czasu eksploatacji kotła. Szczególnie dokładnie trzeba wyczyścić kocioł przy wyłączeniu z eksploatacji na dłuższy okres (kilka miesięcy), a także dobrze go przewietrzyć.

Podczas zakładania rusztu lub jego wymiany należy zwrócić uwagę, aby pozostawić luz zarówno na długości rusztu jak i na szerokości. Ciasne założenie rusztu na długości może powodować jego gięcie w czasie palenia, natomiast na szerokości grozi rozepchaniem wymiennika,gdyż żeliwo ma znaczną rozszerzalność cieplną.

Usterki i naprawy

W przypadku stanów awaryjnych kotła takich jak: przekroczenie temperatury wody w kotle pow. 100OC ( odparowanie wody objawiające się stukami w instalacji grzewczej), pęknięcia rur, grzejników, armatury oraz innych zagrożeń dla bezpiecznej eksploatacji kotła, należy:

 • usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika dbając o to, by nie poparzyć się i nie ulec zatruciu. Paliwo z popielnika usunąć na zewnątrz. Zabrania się gaszenia paliwa w pomieszczeniu – na zewnątrz można gasić wodą z odległości powyżej 3 m małym strumieniem wody,
 • otworzyć całkowicie przepustnicę spalin oraz wszystkie drzwiczki kotła
 • usunąć przyczynę awarii,
 • sprawdzić stopień napełnienia instalacji wodą i ewentualnie uzupełnić jej stan
 • przystąpić do rozpalenia kotła.

Zabrania się dodawania do instalacji grzewczej w czasie pracy kotła zimnej wody w przypadku stwierdzenia nadmiernego jej ubytku.

W takiej sytuacji należy niezwłocznie wygarnąć palące się paliwo z kotła, pozostawić kocioł do wystudzenia, napełnić wodą, wykonać czynności przygotowawcze i ponownie rozpalić kocioł. Dodawanie zimnej wody na rozgrzane ściany kotła jest niebezpieczne i grozi zniszczeniem kotła.

Zasady BHP

Przy obsłudze kotła należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • nie należy stawać na przeciwko otwartych drzwiczek,
 • wszelkie prace przy obsłudze kotła należy wykonywać w rękawiczkach i okularach ochronnych,
 • podczas czyszczenia kotła dobrze przewietrzyć kotłownię,
 • czyszczenie kotła należy wykonywać przy maksymalnie otwartej przepustnicy spalin.

Producent

Spółdzielnia Kółek Rolniczych "ZGODA"
Wieprz 230
34-122 Wieprz k /Andrychowa
tel. /033/ 875 50 40
www.zgoda-wieprz.pl
e-mail:biuro@zgoda-wieprz.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

sobota: 7.00-14.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz