DEFRO KOMPAKT (15 - 40 kW)

Tagi:

Kotły typu Defro Kompakt stanowią alternatywę dla ogrzewania olejowego i gazowego - wyprodukowane ciepło jest tańsze niż w wymienionych dwóch typach. Kocioł zapewnia wysoki komfort obsługi: zasyp raz na 3-4 dni, szuflada na popiół. Wyposażone są w żeliwne palenisko retortowe oraz automatyczny system nawęglania.

Zadaj pytanie

Kotły grzewcze typu Defro Kompakt przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90°C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,15 MPa. Stosowane są w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone są głównie do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. Kotły te mogą współpracować również z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła. Kotły typu Defro Kompakt instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej DTR nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.

Rolę kontroli przebiegu procesu spalania w kotłach typu Defro Kompakt przejmuje sterownik, dzięki czemu nie wymagają one stałej obsługi oraz bezpośredniej obserwacji. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagany jest nadzór nad kotłem, w szczególności w sytuacji braku prądu-efektem zatrzymania pomp obiegowych może być brak odbioru ciepła, co w konsekwencji może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu należy wykonać obejście grawitacyjne, najlepiej na zaworze różnicowym, który w przypadku braku prądu automatycznie odprowadzi nadmiar ciepłej wody z kotła.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
15 1,7 1290 365 3-4 dni >90 do 150  
1135
1160
22 2,1 1290 375 3-4 dni >90 150-210  
1135
1160
28 2,9 1370 445 3-4 dni >90 200-260  
1215
1160
40 4,2 1485 565 3-4 dni >90 250-350  
1295
1260

Szczegółowe dane techniczne

  J.m.1522840
Zakres mocy cieplnej kW 26-24 6-24 8-28 11-41
Powierzchnia grzewcza m2 1,7 2,1 2,9 4,2
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń m2 do 150 150-210 200-260 250-350
Pojemność zbiornika paliwa kg 140 140 140 230
Optymalna sprawność cieplna % ~90 ~90 ~90 ~90
Max dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15 0,15 0,15 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 24 26 29 32
Temperatura wody na zasilaniu min/max. °C 55/90 55/90 55/90 55/90
Masa kotła kg 365 375 445 565
Pojemność wodna kotła l 43 58 92 129
Przekrój komina cm2 230 260 260 300
Minimalna wysokość komina m 6 7 7 8
Zasilanie V/Hz ~230V/50Hz ~230V/50Hz ~230V/50Hz ~230V/50Hz
Pobór mocy W 180 180 180 180
Szerokość mm 1160 1160 1160 1260
Długość mm 2235 1135 1215 1295
Wysokość mm 1290 1290 1370 1485
Średnica zasilania i powrotu Dn mm G 11/2” G 11/2” G 11/2” G 11/2”
Średnica czopucha NxM mm 170 170 170 170

Paliwo

Bezproblemowa eksploatacja kotła z podajnikiem ślimakowym zależy od zastosowania odpowiedniego paliwa lub dostosowania do dysponowanego paliwa sposobu eksploatacji kotła. Paliwo dla kotłów centralnego ogrzewania typu Defro Kompakt stanowi węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny 31-2 płukany. Klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o następujących parametrach:

 • granulacja 5-25 mm
 • niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania)
 • średnia do wysokiej zawartości części lotnych 28%-40%
 • wilgotność mniejsza niż 15%
 • temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C
 • zawartość miału do 5% (granulacja ziarna poniżej 4 mm)

Nie należy stosować węgla sortymentu miał oraz węgla o grubszej granulacji, gdyż tego rodzaju paliwo może utrudniaź pracę podajnika. Nie zaleca się stosowania węgli spiekających się (koksujących) typu 33 i 34, gdyż stosowanie tego typu węgli mimo ich dobrej kaloryczności może objawić się w wyższych stratach węgla w popiele. Ponadto niektóre silnie koksujące węgle mogą przy spalaniu spowodować nadpalenie końcówki ślimaka.

Zasilanie

Instalacja elektryczna i sterownicza kotła przeznaczona jest do zasilania napięciem sieciowym 230 V/50 Hz. Pomieszczenie kotłowni, w której zainstalowany jest kocioł powinno być wyposażone w instalację elektryczną ~230 V/50 Hz wykonaną w układzie TN-C lub TN-S ( z przewodem ochronnym lub ochrono-neutralnym) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez względu na rodzaj wykonanej instalacji) powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wskazane jest, aby do zasilania kolta poprowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej.

Kotłownia

Zaleca się, aby kotłownia centralnego ogrzewania spełniała wymagania normy PN-87/B-0241 w szczególności:

 • kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina,
 • drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
 • kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 21x21 cm, z wylotem w tylnej części kotłowni,
 • kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina, lecz nie mniej niż 14x14 cm,
 • otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową.

Wyłączanie

Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji, należy pozwolić na całkowite wypalenie się wsypanej do paleniska dawki opału, a następnie usunąć popiół i żużel z komory paleniskowej i popielnikowej. Kocioł należy dokładnie oczyścić, pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciągu konwekcyjnym. Na czas postoju kotła woda z instalacji centralnego ogrzewania może być spuszczona jedynie w przypadku prac remontowych lub montażowych. Aby zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym, należy go dokładnie oczyścić z popiołów i nagarów zawierających najwięcej siarki oraz przeprowadzić konserwację.

W przypadku zainstalowania kotła w chłodnych i wilgotnych kotłowniach, w okresie letnim należy kocioł zabezpieczyć przed wilgocią poprzez wstawienie do jego wnętrza materiału absorbującego wilgoć, np. wapna palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel.

Zasady BHP

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni
 2. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu.
 4. Utrzymywać stały porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą kotłów.
 5. Przy pracach przy kotle używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 24 V
 6. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., a w szczególności o szczelność drzwiczek paleniskowych i popielnikowych.
 7. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
 8. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń.
 9. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania.
 10. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe.

Transport

Kocioł centralnego ogrzewania Defro Kompakt dostarczany jest w stanie zmontowanym, wraz z zasobnikiem paliwa, drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi i popielnikowymi oraz izolacją termiczną wykonaną z wełny mineralnej, pokrytą płaszczem ochronnym z blachy stalowej zabezpieczonej powłoką lakierniczą.

Wyposażenie kotła stanowi urządzenie sterujące z dmuchawą, podajnik paliwa oraz termometr.

Kotły należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych. Do podnoszenia i opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem kotła powinno się zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kloców drewnianych.

Gwarancja

Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeśli ściśle będą przestrzegane warunki określone w DTR. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, tj: śruby, nakrętki, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające. Wyposażenie elektryczne objęte są osobną gwarancją udzielaną przez producenta.

Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi 3 lata, jeżeli montaż został dokonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Producent

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO
ul. Sportowa 3
26-067 Strawczyn
www.defro.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz