DEFRO EKO KOMFORT (15 - 35 kW)

DEFRO EKO KOMFORT (15 - 35 kW)

Kotły typu KOMFORT EKO należą do nowej generacji kotłów automatycznych, sterowanych elektronicznie, dających dwukrotnie tańsze źródło ciepła w stosunku do gazu i oleju oraz trzykrotnie tańsze od prądu.

Zadaj pytanie

Kotły grzewcze typu KOMFORT EKO przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90°C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,15 MPa. Stosowane są w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone są głównie do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. Kotły te mogą współpracować również z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła. Kotły typu KOMFORT EKO instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej DTR nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Rolę kontroli przebiegu procesu spalania w kotłach typu KOMFORT EKO przejmuje sterownik, dzięki czemu nie wymagają one stałej obsługi oraz bezpośredniej obserwacji. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagany jest nadzór nad kotłem, w szczególności w sytuacji braku prądu-efektem zatrzymania pomp obiegowych może być brak odbioru ciepła, co w konsekwencji może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu należy wykonać obejście grawitacyjne, najlepiej na zaworze różnicowym, który w przypadku braku prądu automatycznie odprowadzi nadmiar ciepłej wody z kotła.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2] Cena katalogowa (brutto)
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
15 1,6 1260 350 3-4 dni ok 86 120 - 150 6990.00 zł
950
1120
20 2,0 1320 400 3-4 dni ok 86 150 - 200 7390.00 zł
1020
1120
25 2,4 1320 445 3-4 dni ok. 86 180- 260 8000.00 zł
1020
1120
30 2,8 1320 480 3-4 dni ok 86 240 - 300 8500.00 zł
1050
1210
35 3,3 1320 550 3-4 dni ok 86 290 - 350 8990.00 zł
1120
1220

Zalecane paliwo

Zalecane paliwo - ekogroszek i ekoret - dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Charakterystyka techniczna

Wyszczególnienie [kW] Jednostka 25
Moc nominalna kW 25
Powierzchnia grzewcza m2 2,3
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń m2 do 200
Pojemnoć zbiornika paliwa kg 100
Optymalna sprawność cieplna % ok. 86
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze MPa 0,15
Wymagany ciąg spalin Pa 27
Temperatura wody na zasilaniu min/max oC 55-90
Masa kotła kg 370
Pojemność wodna kotła l 74
Minimalna wysokość komina cm2 280
Zasilanie V/Hz 230V / 50 Hz
Pobór mocy W 90
Szerokość mm 1150
Długość mm 850
Wysokość mm 1245
Średnica zasilania i powrotu Dn mm G1 1/2
Wymiar czopucha mm 150 x 185

Paliwo

Bezproblemowa eksploatacja kotła z podajnikiem ślimakowym zależy od zastosowania odpowiedniego paliwa lub dostosowania do dysponowanego paliwa sposobu eksploatacji kotła. Paliwo dla kotłów centralnego ogrzewania typu KOMFORT EKO stanowi węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny 31-2 płukany. Klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o następujących parametrach:

 • granulacja 5-25 mm
 • niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania)
 • średnia do wysokiej zawartość części lotnych 28% 40%
 • wilgotność mniejsza niż 15%
 • temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C
 • zawartość miału do 5% (granulacja ziarna poniżej 4 mm)

Nie należy stosować węgla sortymentu miał oraz węgla o grubszej granulacji, gdyż tego rodzaju paliwo może utrudniać pracę podajnika. Nie zaleca się stosowania węgli spiekających się (koksujących) typu 33 i 34, gdyż stosowanie tego typu węgli mimo ich dobrej kaloryczności może objawić się w wyższych stratach węgla w popiele.Ponadto niektóre silnie koksujące węgle mogą przy spalaniu spowodować nadpalenie końcówki ślimaka.

Zasilanie

Instalacja elektryczna i sterownicza kotła przeznaczona jest do zasilania napięciem sieciowym 230 V/50 Hz. Pomieszczenie kotłowni, w której zainstalowany jest kocioł powinno być wyposażone w instalację elektryczną ~230 V/50 Hz wykonaną w układzie TN-C lub TN-S (z przewodem ochronnym lub ochrono-neutralnym) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez względu na rodzaj wykonanej instalacji) powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wskazane jest, aby do zasilania kolta poprowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej.

Kotłownia

Zaleca się, aby kotłownia centralnego ogrzewania spełniała wymagania normy PN-87/B-0241 w szczególności:

 • kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina,
 • drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
 • kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 21x21 cm, z wylotem w tylnej części kotłowni,
 • kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina, lecz nie mniej niż 14x14 cm,
 • otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową.

Kocioł typu KOMFORT EKO nie wymaga specjalnych fundamentów, należy jednak pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu kotła. Zaleca się ustawienie kotła na betonowym podeście o wysokości 2 cm. Dopuszcza się bezpośrednie ustawienie kotła na niepalnej posadzce, w przypadku gdy nie ma zagrożenia napływu wód gruntowych. Przy ustawianiu kotła należy brać pod uwagę wytrzymałość podłoża, jak również warunki ochrony ppoż. Ustawienie kotła powinno uwzględniać możliwość swobodnego dokonywania czyszczenia oraz bezpośredni dostęp z każdej strony. Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany nie powinna być mniejsza niż 2 m, a boków kotła od ścian nie mniejsza niż 0,5 m. Absolutnie niedopuszczalne jest narażanie kotłów na przebywanie w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach, co przyspiesza zjawisko korozji, doprowadzając w bardzo krótkim czasie do zupełnego zniszczenia kotła.

Schemat ilustrujący budowę Defro Eko Komfort

Kocioł posiada korpus wodny wykonany z atestowanych blach kotłowych stalowych (P265GH) o grubości 5mm jako konstrukcja spawana. Budowa kotła oparta jest na czterociagowej konstrukcji kanału spalinowego.

Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach wzmocnionych zespórkami, podzielony przegrodami wodnymi. Również górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym. Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy prowadzące do spalenia podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Nad palnikiem węglowym zawieszony jest żeliwny deflektor-płyta promiennikowa kierująca promieniowanie cieplne na żar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowadzająca równomiernie spaliny do wymiennika ciepła. Dodatkowo kocioł wyposażony jest w wyjmowany ruszt żeliwny, pozwalający na uruchomienie kotła w przypadku braku energii elektrycznej lub awarii podajnika.

Popiół powstały w końcowej fazie spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika. W tylnej części komory popielnika, po obu stronach kotła umieszczono otwory wyczystkowe w celu ułatwienia obsługi.

Spaliny odprowadzane są do komina poprzez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Czopuch ma zamontowaną przepustnicę spalin, która w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego, umożliwia jego przydławienie.

Rozmieszczenie drzwiczek zasypowych oraz drzwiczek popielnikowych i paleniskowych umożliwia łatwy dostęp do retorty celem rozpalenia kotła oraz okresowego czyszczenia.

Przestrzeń między wymiennikiem kotła a jego obudową wypełniona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej.Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na sterowniku temperatury.

Montaż i rozruch

Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym wraz z układem nadmuchu i sterowania.
Sterownik pracy nadmuchu wraz z dmuchawą i czujnikiem temperatury mogą być na czas transportu odłączone od korpusu kotła, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie transportu.
Należy sprawdzić kompletność dostawy i jej stan techniczny.

Napełnianie wodą

Przed przystąpieniem do rozpalania ognia w kotle, należy napełnić instalację wodą. Napełnianie kotła i całej instalacji powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła. Czynność tę należy prowadzić powoli, aby zapewnić usunięcie powietrza z instalacji. Woda do zasilania kotłów powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych oraz spełniać wymagania PN85/C04601. W przypadku występowania stałych ubytków wody w instalacji możliwe jest dopuszczanie wody o twardości <4on. W nowych instalacjach pierwsza woda jest wodą tzw. surową, a twardość wody uzupełniającej powinna być na poziomie poniżej 4on. Aby sprawdzić, czy instalacja została w całości napełniona wodą, należy na kilka sekund odkręcić zawór przelotowy na rurze sygnalizacyjnej. Stały, nieprzerwany wypływ wody świadczy o całkowitym, prawidłowym napełnieniu instalacji. Ewentualne uzupełnienie wody w instalacji powinno odbywać się w czasie przerw pracy kotła. Gdy zachodzi potrzeba, spuszcza się wodę po jej uprzednim ostudzeniu przez króciec spustowy kotła, do zlewu lub kratki ściekowej.

Rozpalanie

Przed przystąpieniem do rozpalenia kotła należy sprawdzić:

 • drożność instalacji,
 • prawidłowość napełnienia instalacji wodą,
 • stan wody w układzie zabezpieczenia kotła.

Do oczyszczonej z popiołu komory paleniskowej należy wsypać miał węglowy o wilgotności nie przekraczającej 20% (zbyt duża wilgotność powoduje wykraplanie się wody na ścianach kotła, co jest przyczyną zwiększonej korozji). Miał należy wsypać do poziomu kilka centymetrów poniżej górnych otworów nadmuchowych umieszczonych na bocznych ścianach komory paleniskowej, zwracając uwagę, aby ich nie zasypać. Ewentualny przesyp miału przez ruszty do popielnika należy wrzucić ponownie do komory paleniskowej Po dokonaniu zasypu warstwę miału należy wyrównać (nie ubijać), ułożyć papier, drewno i podpalić. Po zassaniu spalin przez komin należy zamknąć drzwiczki zasypowe, włączyć dmuchawę i ustawić na sterowniku żądaną temperaturę. Po rozpaleniu płomień powinien się palić na całej powierzchni paleniska żółto-niebieskim płomieniem. W przypadku powstawania kraterów lub nierównomiernego palenia, zaleca się zasypywanie kraterów i rozgarnięcie warstwy rozpalonej na całą powierzchnię paleniska. W przypadku sterowników z możliwością programowania stref czasowych należy unikać zbyt dużych różnic w nastawach temperatur, co może powodować tzw. “strzelanie” w kotle. Ponadto należy unikać nastawiania zbyt niskiej temperatury pracy kotła (poniżej 55°C), gdyż wpływa to na pogorszenie procesu spalania i zwiększoną emisję szkodliwych związków do środowiska. W przypadku pracy kotła na niskich temperaturach występuje zjawisko wykraplania się pary wodnej na ścianach kotła (“pocenie“). Długotrwałe utrzymywanie się tego zjawiska jest powodem zwiększonej korozji i skrócenia żywotności kotła. Dlatego należy nastawiać w miarę wysoką temperaturę pracy, zaś temperaturę w pomieszczeniach regulować za pomocą termostatycznych zaworów grzejnikowych. Zaleca się również stosowanie zaworów mieszających. Okres wypalania się paliwa zależy od jego jakości i ilości, dlatego użytkownik powinien eksperymentalnie ustalić wielkość załadunku i czas rozpalania, tak by było to dla niego wygodne. Kolejne załadowanie i rozpalenie kotła jest możliwe dopiero po oczyszczeniu paleniska i popielnika z popiołu i żużla. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie otworów napowietrzających i rury dolotowej wentylatora. Zaniedbanie tej czynności spowoduje pogorszenie się spalania i mniejszą sprawność kotła.

Praca

W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces obsługi polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku oraz wybrania popiołu. Czas obsługi nie przekracza ( w zależności od wielkości kotła) od 15 do 30 minut. Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na 3-4 dni pracy kotła z mocą znamionowa. Zatrzymanie pracy kotła może nastąpić w wyniku braku opału w koszu zasypowym, bądź zablokowania podajnika na skutek obecności niepożądanych, twardych przedmiotów, kamieni, itp. W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, tj pory dnia i zmiany temperatury zewnętrznej. Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy również od charakterystyki cieplnej budynku - użytych materiałów budowlanych oraz izolacyjnych. W poniższej tabeli podano wartości temperatury opuszczającej kocioł w zależności od temperatury zewnętrznej dla typowego domku jednorodzinnego.

Wyłączanie

Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji, należy pozwolić na całkowite wypalenie się wsypanej do paleniska dawki opału, a następnie usunąć popiół i żużel z komory paleniskowej i popielnikowej. Kocioł należy dokładnie oczyścić, pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciągu konwekcyjnym. Na czas postoju kotła woda z instalacji centralnego ogrzewania może być spuszczona jedynie w przypadku prac remontowych lub montażowych. Aby zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym, należy go dokładnie oczyścić z popiołów i nagarów zawierających najwięcej siarki oraz przeprowadzić konserwację. W przypadku zainstalowania kotła w chłodnych i wilgotnych kotłowniach, w okresie letnim należy kocioł zabezpieczyć przed wilgocią poprzez wstawienie do jego wnętrza materiału absorbującego wilgoć, np. wapna palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel.

Zakłócenia pracy

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, takich jak:

 • przekroczenie temperatury 100°C
 • wzrost ciśnienia,
 • stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub instalacji,
 • pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy),
 • innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń:

 1. usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu bądź zaczadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, nie pozwalającego na sprawne usuniecie żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku woda. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3 m;
 2. stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł i instalacja są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.

Czyszczenie i konserwacja

W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużlu ze szczelin rusztu i ścian komory. Czyszczenie takie należy wykonywać przed każdorazowym rozpalaniem kotła. Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których osiadają lotne popioły, należy dokonywać przez otwory wyczystne (2,4,10) co 3-7 dni. Po oczyszczeniu kanałów, otwory te należy szczelnie zamknąć. Dla prawidłowej eksploatacji kotła istotne jest również czyszczenie przewodu kominowego. W przypadku długotrwałego utrzymywania niskich temperatur na kotle konieczne jest okresowe (przynajmniej raz na tydzień) “wygrzanie kotła” - przepalenie przy temperaturze 70-80°C. Zabieg ten ma na celu zwiększenie żywotności kotła. W przypadku stosowania paliwa o właściwościach powodujących jego zlepianie podczas spalania, może dojść do utworzenia spieczonej bryły między obrzeżem retorty a ścianką komory paleniskowej. W takiej sytuacji należy wytworzoną bryłę zepchnąć do szuflady popielnicowej

Usterki i naprawy

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, takich jak:

 • przekroczenie temperatury 100°C
 • wzrost ciśnienia,
 • stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub instalacji,
 • pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy),
 • innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń:

 1. usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu bądź zaczadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, nie pozwalającego na sprawne usuniecie żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku woda. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3 m;
 2. stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł i instalacja są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.

Zasady BHP

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni
 2. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu.
 4. W momencie uruchamiania wentylatora nie otwierać drzwiczek zasypowych.
 5. Utrzymywać stały porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą kotłów.
 6. Przy pracach przy kotle używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 24 V
 7. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., a w szczególności o szczelność drzwiczek paleniskowych i popielnikowych.
 8. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
 9. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń.
 10. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania.
 11. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe.
 12. Nie zbliżać się z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie pracy wentylatora tuż po jego włączeniu się, gdyż nie spalony gaz grozi wybuchem.
  ZABRANIA SIĘ DOPUSZCZANIA ZIMNEJ WODY DO ROZGRZANEGO KOTŁA ZABRANIA SIĘ ZALEWANIA PALENISKA WODĄ
 13. Wykonanie instalacji elektrycznej może być dokonane przez uprawnionego elektryka

Transport

Kotły należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych. Do podnoszenia i opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem kotła powinno się zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kloców drewnianych.

Gwarancja

Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeśli ściśle będą przestrzegane warunki określone w DTR. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, tj: śruby, nakrętki, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające. Wyposażenie elektryczne objęte są osobną gwarancją udzielaną przez producenta.

Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi 3 lata, jeżeli montaż został dokonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Certyfikaty - opis

Kotły DEFRO EKO KOMFORT posiadają Świadectwo Zgodności oraz Certyfikat Ekologiczny wydany 27.02.2006 przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

zobacz certyfikat

Producent

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO
ul. Sportowa 3
26-067 Strawczyn
www.defro.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz