DEFRO EKO (19 - 50 kW)

Tagi:
Kotły typu DEFRO EKO należą do nowej generacji kotłów automatycznych, sterowanych elektronicznie, dających dwukrotnie tańsze źródło ciepła w stosunku do gazu i oleju oraz trzykrotnie tańsze od prądu. Zadaj pytanie

Kotły grzewcze typu DEFRO EKO przeznaczone są do podgrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90°C oraz ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,15 MPa. Stosowane są w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zarówno grawitacyjnych jak i pompowych. Przeznaczone są głównie do ogrzewania obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. Kotły te mogą współpracować również z instalacją ciepłej wody za pośrednictwem wymiennika ciepła. Kotły typu DEFRO EKO instalowane zgodnie z zaleceniami niniejszej DTR nie podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Rolę kontroli przebiegu procesu spalania w kotłach typu DEFRO EKO przejmuje sterownik, dzięki czemu nie wymagają one stałej obsługi oraz bezpośredniej obserwacji. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagany jest nadzór nad kotłem, w szczególności w sytuacji braku prądu-efektem zatrzymania pomp obiegowych może być brak odbioru ciepła, co w konsekwencji może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury w kotle. Z tego powodu należy wykonać obejście grawitacyjne, najlepiej na zaworze różnicowym, który w przypadku braku prądu automatycznie odprowadzi nadmiar ciepłej wody z kotła.

Moc [kW] Powierzchnia grzewcza [m2] Wysokość [mm] Masa Częstotliwośc zasypu Sprawność [%] Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]  
Głębokośc [mm]
Szerokość [mm]
19 2,0 1270 445   ok. 87 do 170  
1075
1145
28 2,9 1270 495   ok. 87 170-250  
1185
1170
38 4,1 1370 560   ok. 87 250-320  
1285
1230
50 5,2 1520 630   ok. 87 320 - 360  
1285
1260

Zalecane paliwo

Zalecanym paliwem jest ekogroszek lub ekoret dostępne w naszych punktach sprzedaży.

Paliwo

Bezproblemowa eksploatacja kotła z podajnikiem ślimakowym zależy od zastosowania odpowiedniego paliwa lub dostosowania do dysponowanego paliwa sposobu eksploatacji kotła. Paliwo dla kotłów centralnego ogrzewania typu Defro Eko stanowi węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny 31-2 płukany. Klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc o następujących parametrach: • granulacja 5-25 mm • niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania) • średnia do wysokiej zawartości części lotnych 28%-40% • wilgotność mniejsza niż 15% • temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C • zawartość miału do 5% (granulacja ziarna poniżej 4 mm) Nie należy stosować węgla sortymentu miał oraz węgla o grubszej granulacji, gdyż tego rodzaju paliwo może utrudniaź pracę podajnika. Nie zaleca się stosowania węgli spiekających się (koksujących) typu 33 i 34, gdyż stosowanie tego typu węgli mimo ich dobrej kaloryczności może objawić się w wyższych stratach węgla w popiele. Ponadto niektóre silnie koksujące węgle mogą przy spalaniu spowodować nadpalenie końcówki ślimaka.

Zasilanie

Instalacja elektryczna i sterownicza kotła przeznaczona jest do zasilania napięciem sieciowym 230 V/50 Hz. Pomieszczenie kotłowni, w której zainstalowany jest kocioł powinno być wyposażone w instalację elektryczną ~230 V/50 Hz wykonaną w układzie TN-C lub TN-S ( z przewodem ochronnym lub ochrono-neutralnym) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna (bez względu na rodzaj wykonanej instalacji) powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Gniazdo wtykowe powinno być zlokalizowane w bezpiecznej odległości od źródeł emisji ciepła. Wskazane jest, aby do zasilania kolta poprowadzony był odrębny obwód instalacji elektrycznej.

Kotłownia

Zaleca się, aby kotłownia centralnego ogrzewania spełniała wymagania normy PN-87/B-0241 w szczególności:

 • kotłownia powinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina,
 • drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
 • kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w postaci kanału o przekroju nie mniejszym niż 50% przekroju komina, lecz nie mniej niż 21x21 cm, z wylotem w tylnej części kotłowni,
 • kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod stropem pomieszczenia o przekroju nie mniejszym niż 25% przekroju komina, lecz nie mniej niż 14x14 cm,
 • otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową.

Kocioł posiada korpus wodny wykonany z atestowanych blach kotłowych stalowych (P265GH) o grubości 6mm jako konstrukcja spawana. Budowa kotła oparta jest na trzyciagowej konstrukcji kanału spalinowego. Płaszcz wodny kotła stanowi prostopadłościan o podwójnych ścianach wzmocnionych zespórkami, podzielony przegrodami wodnymi. Również górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym. Paliwo do procesu spalania transportowane jest samoczynnie z usytuowanego obok kotła zasobnika paliwa za pomocą podajnika ślimakowego. W żeliwnej retorcie następują wszystkie procesy prowadzące do spalenia podawanego paliwa z udziałem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym. Nad palnikiem węglowym zawieszony jest żeliwny deflektor-płyta promiennikowa kierująca promieniowanie cieplne na żar celem dopalenia gazów palnych oraz rozprowadzająca równomiernie spaliny do wymiennika ciepła. Dodatkowo kocioł wyposażony jest w wyjmowany ruszt żeliwny, pozwalający na uruchomienie kotła w przypadku braku energii elektrycznej lub awarii podajnika. Popiół powstały w końcowej fazie spalania przemieszcza się na obrzeże retorty, po czym samoczynnie spada do komory popielnika. W tylnej części komory popielnika, po obu stronach kotła umieszczono otwory wyczystkowe w celu ułatwienia obsługi. Spaliny odprowadzane są do komina poprzez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Czopuch ma zamontowaną przepustnicę spalin, która w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego, umożliwia jego przydławienie. Rozmieszczenie drzwiczek zasypowych oraz drzwiczek popielnikowych i paleniskowych umożliwia łatwy dostęp do retorty celem rozpalenia kotła oraz okresowego czyszczenia. Przestrzeń między wymiennikiem kotła a jego obudową wypełniona jest materiałem izolacyjnym w postaci wełny mineralnej.Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka niezbędna jest do utrzymania zadanej przez użytkownika na sterowniku temperatury.

Montaż i rozruch

W celu prawidłowego połączenia kotła z instalacja grzewcza należy wykonać następujące czynności:

 1. połączyć rurę zasilania (rys. 2 poz. 9) z instalacja grzewcza w miejscu do tego przeznaczony,
 2. połączyć rurę powrotu (rys. 2 poz. 10) j.w.,
 3. połączyć dostarczone urządzenie sterujące z dmuchawą z korpusem kotła (rys. 2 poz. 5,16),
 4. podłączyć rury układu bezpieczeństwa zgodnie z PN (rys. 3),
 5. napełnić instalacje c.o wodą, aż do momentu uzyskania ciągłego przelewu z rury sygnalizacyjnej,
 6. sprawdzić działanie urządzenia sterującego i prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej,
 7. sprawdzić stan izolacji ciepłochronnej układu bezpieczeństwa,
 8. wykonać przyłącze kotła do przewodu kominowego,
 9. w przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie producenta poprawiające sprawność całego układu grzewczego), wykonać przyłączenie pompy i tzw. “obejście grawitacyjne”, umożliwiające korzystanie z instalacji grzewczej w momencie ewentualnej awarii pompy
 10. w celu zwiększenia trwałości kotła zaleca się zastosowanie układów mieszających dla uzyskania minimalnej temperatury na kotle 55°C, a w układzie wody powrotnej nie mniej niż 45°C.
 11. do instalacji grzewczej kocioł powinien być podłączony za pomocą złączy gwintowanych lub kołnierzowych,
  UWAGA! Zainstalowanie kotła poprzez wspawanie powoduje utratę gwarancji!!!
 12. montaż kotła należy powierzyć osobie /firmie/ o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. W interesie użytkownika leży dopilnowanie, by montaż kotła dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także by firma montująca udzieliła gwarancji na prawidłowość i dobra jakość wykonanych robót, co powinno zostać potwierdzone pieczęcią i podpisem na ostatniej stronie DTR kotła.

Rozpalanie

Przed przystąpieniem do rozpalania ognia w kotle, należy napełnić instalację wodą. Napełnianie kotła i całej instalacji powinno odbywać się przez króciec spustowy kotła. Czynność tę należy prowadzić powoli, aby zapewnić usunięcie powietrza z instalacji. Woda do zasilania kotłów powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych oraz spełniać wymagania PN85/C04601. W przypadku występowania stałych ubytków wody w instalacji możliwe jest dopuszczanie wody o twardości <4°n. W nowych instalacjach pierwsza woda jest wodą tzw. surową, a twardość wody uzupełniającej powinna być na poziomie poniżej 4°n. . Aby sprawdzić, czy instalacja została w całości napełniona wodą, należy na kilka sekund odkręcić zawór przelotowy na rurze sygnalizacyjnej. Stały, nieprzerwany wypływ wody świadczy o całkowitym prawidłowym napełnieniu instalacji. Ewentualne uzupełnienie wody w instalacji powinno odbywać się w czasie przerw pracy kotła. Gdy zachodzi potrzeba, spuszcza się wodę po jej uprzednim ostudzeniu przez króciec spustowy kotła, do zlewu lub kratki ściekowej.

Przed przystąpieniem do rozpalenia kotła należy sprawdzić:

 • drożność instalacji,
 • prawidłowość napełnienia instalacji wodą,
 • stan wody w układzie zabezpieczenia kotła.

Kocioł pracuje w trybie ciągłym-bez wygaszania-toteż jego rozpalanie odbywa się stosunkowo rzadko. Przed rozpaleniem kotła należy zasypać zasobnik opału, tak aby możliwe było zamknięcie pokrywy. Przy załadunku opału do kosza zasypowego należy sprawdzić, aby w zasypywanym paliwie nie znajdowały się kamienie, elementy metalowe itp. mogące zablokować mechanizm podajnika ślimakowego.

Następnie należy załączyć sterownik w tryb pracy ręcznej, na okres czasu, po którym podajnik przetransportuje część zasypanego paliwa z kosza zasypowego do żeliwnej retorty (3-6 min). Na wtłoczonej warstwie paliwa należy poprzez drzwiczki rozpałowe ułożyć zgniecione kawałki papieru, a na papier kawałki drewna. Następnie papier podpalić, zamknąć drzwiczki i włączyć wentylator. Kiedy palenisko jest równomiernie rozżarzone, należy przełączyć sterownik w tryb pracy automatycznej. W tym trybie pracy kotła należy na sterowniku nastawić wartość temperatury zadanej (temperatura wody w kotle), zdefiniować czas pracy podajnika oraz określić przerwę pomiędzy kolejnymi załączeniami podajnika. Czynność tę należy przeprowadzić stosując się do procedur zamieszczonych w instrukcji obsługi sterownika.

W przypadku zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania należy oczyścić palenisko, przewietrzyć kanały kotła i rozpalanie rozpocząć ponownie.

Po jednorazowym rozpaleniu kocioł pracuje w zasadzie bezobsługowo, a proces spalania odbywa się w sposób ciągły. Dalsza obsługa kotła ogranicza się do uzupełniania zasobnika paliwa i opróżnieniu szuflady popielnikowej z nagromadzonego popiołu.

Nastawy sterownika należy wyregulować w zależności od aktualnych temperatur zewnętrznych oraz jakości spalanego paliwa. Wartości nastaw należy dobrać (kontrolując stan i obraz ognia w palenisku), tak aby:

 • palenisko nie wygasło-na skutek podawania zbyt małych porcji paliwa w długich odstępach czasu
 • podajnik nie zrzucał z powierzchni retorty niedopalonych (rozżarzonych) kawałków węgla

Czerwony, dymiący ogień wskazuje na to, że dopływ powietrza jest zbyt mały. Jasny biały ogień wskazuje na to, że dopływ powietrza jest zbyt duży. Prawidłowy ogień jest wtedy, kiedy obserwujemy, czysty , intensywnie żółty płomień.

Nastawy należy korygować nie więcej niż o 5-10 % jednorazowo. Potrzeba około 20-30 minut zanim skutek zmiany nastawy parametrów pracy podajnika(i/lub regulacji natężenia nadmuchu) odzwierciedli się w stanie palącego się węgla.

Przy pracy retorty przy zbyt dużym nadmiarze powietrza przez dłuższy czas, może zachodzić "schodzenie" ognia nisko w dół retorty, co może po pewnym czasie uszkodzić dysze żeliwne. Należy również unikać pracy retorty ze zbyt grubą warstwą paliwa.

W trybie pracy automatycznej sterownik dokonuje pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa oraz wentylatora nadmuchowego. Jednocześnie sterownik steruje pracą pompy obiegowej c.o.

W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub roszenie (pocenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego powyższe niekorzystne zjawiska powinny ustąpić.

Praca

W trakcie normalnej eksploatacji kotła proces obsługi polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku oraz wybrania popiołu. Czas obsługi nie przekracza (w zależności od wielkości kotła) od 15 do 30 minut. Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na 3-4 dni pracy kotła z mocą znamionowa.

Zatrzymanie pracy kotła może nastąpić w wyniku braku opału w koszu zasypowym, bądź zablokowania podajnika na skutek obecności niepożądanych, twardych przedmiotów, kamieni, itp. W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, tj pory dnia i zmiany temperatury zewnętrznej. Wartość temperatury wody opuszczającej kocioł zależy również od charakterystyki cieplnej budynku - użytych materiałów budowlanych oraz izolacyjnych. W poniższej tabeli podano wartości temperatury opuszczającej kocioł w zależności od temperatury zewnętrznej dla typowego domku jednorodzinnego.

Wyłączanie

Po zakończonym sezonie grzewczym lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła z eksploatacji, należy pozwolić na całkowite wypalenie się wsypanej do paleniska dawki opału, a następnie usunąć popiół i żużel z komory paleniskowej i popielnikowej. Kocioł należy dokładnie oczyścić, pamiętając bezwzględnie o komorze paleniskowej, popielnikowej i ciągu konwekcyjnym. Na czas postoju kotła woda z instalacji centralnego ogrzewania może być spuszczona jedynie w przypadku prac remontowych lub montażowych. Aby zabezpieczyć kocioł po sezonie grzewczym, należy go dokładnie oczyścić z popiołów i nagarów zawierających najwięcej siarki oraz przeprowadzić konserwację.

W przypadku zainstalowania kotła w chłodnych i wilgotnych kotłowniach, w okresie letnim należy kocioł zabezpieczyć przed wilgocią poprzez wstawienie do jego wnętrza materiału absorbującego wilgoć, np. wapna palonego nie hydratyzowanego, Silica Gel.

Zakłócenia pracy

Zaburzenia w pracy kotła
Problem Możliwa przyczna Sposób naprawy
1. Nagły wzrost ciśnienia i temperatury
 • zamknięte zawory
 • dmuchawa nie wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury
 • otworzyć zawory
 • zresetować sterownik i ponowić próbę pod ścisłą kontrolą (jeżeli dmuchawa nadal się nie wyłącza,to wyłączyć sterownik i wezwać serwis)
2. Dymi się z dolnych drzwiczek wyczystkowych
 • nieprawidłowo zamknięte drzwiczki
 • zanieczyszczenie sznura
 • uszkodzony sznur uszczelniający
 • wyregulować zamek
 • oczyścić sznur
 • wymienić sznur uszczelniający
3. Wymagana temperatura nie jest osiągana
 • zbyt mała kaloryczność węgla
 • dodać węgiel o większej kaloryczności (sort. groszek) lub wymienić na inny bardziej kaloryczny
4. Znaczny wzrost temperatury ponad temperaturę nastawioną
 • zbyt duży ciąg kominowy przy zbyt dużej kaloryczności paliwa
 • zbyt częste i zbyt długie przedmuchy między załączeniami właściwymi
 • zastosować w kominie regulator ciągu lub dodać paliwo o mniejszej kaloryczności
 • zwiększyć czas między przedmuchami
  zmniejszyć czas przedmuchu
5. Dymi się z górnych drzwiczek zasypowych
 • Brak ciągu kominowego:
  • za niski komin
  • za mały przekrój komina
  • zapchany komin lub zanieczyszczony kocioł
 • Zbyt duży bieg dmuchawy
 • podwyższyć komin
 • powiększyć przekrój komina
 • oczyścić komin (kocioł)
 • zmniejszyć bieg dmuchawy
6. Występują krótkie wybuchy gazów
 • zbyt niska nastawa temperatur w kotle
 • brak odbioru ciepła z kotła i spowodowane tym długie przerwy w pracy powodujące gaśnięcie płomienia
 • podwyższyć temperaturę
 • nie zamykać zaworami wszystkich grzejników
 • umożliwić odbiór ciepła przez grzejniki i inne odbiorniki np.bojler

Czyszczenie i konserwacja

W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne usunięcie popiołu i żużlu ze szczelin rusztu i ścian komory. Czyszczenie takie należy wykonywać przed każdorazowym rozpalaniem kotła. Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których osiadają lotne popioły, należy dokonywać przez otwory wyczystne (7,8) co 3-7 dni. Po oczyszczeniu kanałów, otwory te należy szczelnie zamknąć. Dla prawidłowej eksploatacji kotła istotne jest również czyszczenie przewodu kominowego.

W przypadku długotrwałego utrzymywania niskich temperatur na kotle konieczne jest okresowe (przynajmniej raz na tydzień) “wygrzanie kotła” - przepalenie przy temperaturze 70-80°C. Zabieg ten ma na celu zwiększenie żywotności kotła. W przypadku stosowania paliwa o właściwościach powodujących jego zlepianie podczas spalania, może dojść do utworzenia spieczonej bryły między obrzeżem retorty a ścianką komory paleniskowej. W takiej sytuacji należy wytworzoną bryłę zepchnąć do szuflady popielnicowej

Usterki i naprawy

W przypadkach awaryjnych lub stanach awaryjnych, takich jak:

 • przekroczenie temperatury 100°C
 • wzrost ciśnienia,
 • stwierdzenie nagłego, dużego wycieku wody w kotle lub instalacji,
 • pęknięcia rur, grzejników, armatury towarzyszącej (zawory, zasuwy, pompy),
 • innych zagrożeń dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła

Należy zastosować się do niżej wymienionych zaleceń:

 1. usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszanego pojemnika, dbając o to, aby nie ulec poparzeniu bądź zaczadzeniu (należy stosować krótkie okresy przebywania w pomieszczeniu kotłowni, w miarę możliwości otworzyć drzwi lub otwory wentylacyjne). Usuwanie żaru z komory paleniskowej należy przeprowadzać wyłącznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku silnego zadymienia w pomieszczeniu kotłowni, nie pozwalającego na sprawne usuniecie żaru, należy wezwać pomoc straży pożarnej. Dopuszczone jest zasypywanie komory paleniskowej suchym piaskiem. W sposób bezwzględny zabronione jest zalewanie żaru w palenisku woda. Zalewanie takie może odbywać się wyłącznie poza pomieszczeniami kotłowni, na świeżym powietrzu, z odległości nie mniejszej niż 3 m;
 2. stwierdzić przyczynę awarii, a po jej usunięciu i stwierdzeniu, że kocioł i instalacja są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni.

Zasady BHP

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni
 2. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.
 3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu.
 4. Utrzymywać stały porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie związane z obsługą kotłów.
 5. Przy pracach przy kotle używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 24 V
 6. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji c.o., a w szczególności o szczelność drzwiczek paleniskowych i popielnikowych.
 7. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.
 8. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do bardzo poważnych zniszczeń.
 9. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonane wodą gorącą, tak aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania.
 10. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe.

Transport

Kocioł centralnego ogrzewania typu DEFRO EKO dostarczany jest w stanie zmontowanym, wraz z zasobnikiem paliwa, drzwiczkami zasypowymi, paleniskowymi i popielnikowymi oraz izolacją termiczną wykonaną z wełny mineralnej, pokrytą płaszczem ochronnym z blachy stalowej zabezpieczonej powłoką lakierniczą. Wyposażenie kotła stanowi urządzenie sterujące z dmuchawą, podajnik paliwa oraz termometr.
Kotły należy przechowywać w pomieszczeniach nieogrzewanych, koniecznie zadaszonych i wentylowanych. Do podnoszenia i opuszczania kotła należy używać odpowiednich podnośników. Przed przewożeniem kotła powinno się zabezpieczyć go przed przesunięciami i przechyłami na platformie pojazdu za pomocą pasów, klinów lub kloców drewnianych.

Gwarancja

Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeśli ściśle będą przestrzegane warunki określone w DTR. Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, tj: śruby, nakrętki, rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające. Wyposażenie elektryczne objęte są osobną gwarancją udzielaną przez producenta.

Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi 3 lata, jeżeli montaż został dokonany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Certyfikaty

Kotły DEFRO EKO posiadają Certyfikat Badania Projektu WE wydany 23.11.2005 przez Urząd Dozoru Technicznego.

zobacz certyfikat

Producent

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO
ul. Sportowa 3
26-067 Strawczyn
www.defro.pl

powrót

Kontakt:

Oddział Kraków
ul. Płk. Dąbka 4
30-832 Kraków

Dział sprzedaży kotłów i materiałów opałowych:

tel: 12 653 23 05
fax: 12 378 91 62

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy:

tel: 12 653 22 78
fax: 12 376 47 04

godziny pracy:

Skład:

poniedziałek-piątek: 7.00-17.00

Transport

poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

Z Nami Wybudujesz i Ogrzejesz